Aktivno traženje posla – Savjetodavne usluge

Aktivno traženje posla obuhvata sva djelovanja nezaposlene osobe i službe za zapošljavanje usmjerena na pronalaženje zaposlenja.

Oblast: Zapošljavanje

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) – član 3.a
 • Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja (“Službene novine FBiH” broj 74/18) – dio IV, čl. 12.-17.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • da je građanin prijavljen na evidenciju nezaposlenih osoba

Način ostvarivanja prava/usluge

Smatra se da nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:

 • se redovno javlja službi za zapošljavanje;
 • podnosi molbe poslodavcima ili daje oglase i javlja se na oglase i konkurse;
 • pridržava se programa profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije

Pored navedenog Aktivno traženje posla obuhvata sva djelovanja nezaposlene osobe i službe za zapošljavanje usmjerena na pronalaženje zaposlenja, a obuhvata:

 • redovno javljanje službi za zapošljavanje u propisanim rokovima, kao i javljanje na svaki poziv službe u svrhu posredovanja u zapošljavanju;
 • učešće u grupnom informisanju;
 • učešće u individualnom savjetovanju;
 • učešće u individualnim konsultacijama;
 • učešće u utvrđivanju aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje
 • učešće u utvrđivanju aktivnosti i ciljeva individualnog plana zapošljavanja, te rokova izvršenja;
 • učešće u provedbi aktivnosti utvrđenih individualnim planom zapošljavanja i
 • druge aktivnosti.

Navedene aktivnosti se provode na način da prilikom prijavljivanja na evidenciju nezaposlenih ovlaštena osoba, tj. Savjetodavac u općinskom birou za zapošljavanje,  obavlja detaljan intervju sa nezaposlenom osobom  u cilju prikupljanja informacija o profesionalnim , socijalnim , zdravstvenim karakteristikama, zatim interesovanjima i motivisanosti za rad kako bi se utvrdile prepreke na tržištu rada , nakon čega se nezaposlena osoba svrstava u određenu kategoriju zapošljivosti i usmjerava na odgovarajući posao u skladu sa iskazanim potrebama tržišta rada.

Savjetodavac najmanje jedan puta u mjesecu organizuje grupna savjetovanja (info-seminar, klub za traženje posla i dr.) gdje se kroz grupni rad nezaposlene osobe podučavaju za izradu motivacijskog pisma, CV, molbe za posao, radi se simulacija razgovora sa poslodavcem i dr., a sve u cilju lakšeg pronalaska zaposlenja i zapošljavanja.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • koriste se ljudski resursi Službe

Rok važenja dokumentacije: Pet godina

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zapošljavanje