Centar za dnevni boravak – Gerontološki centar

Centar za dnevni boravak pruža starim i drugim punoljetnim osobama usluge dnevnog ili poludnevnog boravka, ishranu, stručnu pomoć, servisne usluge, održavanje higijene, organizaciju slobodnog vremena,norganizovan odmor i rekreaciju, kulturno-zabavni život i druge aktivnosti.

Osnovni zadaci Centra za dnevni boravak su:

a) zadovoljavanje socijalnih, ekonomskih i društvenih potreba starih osoba,
b) organizovan boravak i druženje, u cilju borbe protiv osjećaja usamljenosti i njenih posljedica,
c) obezbjeđivanje uz minimalnu naknadu usluga: ishrane (jedan obrok-ručak i topli napitak),
održavanja lične higijene (kupanje, šišanje, brijanje), servisnih usluga (pranje i peglanje veša),
d) organizovan odmor i rekreacija, kultumo-zabavne aktivnosti i si.,
e) poticaj i razvoj radnih i kreativnih sposobnosti kod starijih osoba, u cilju očuvanja fizičkih i mentalnih sposobnosti korisnika.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18), član 7 i 89,
 • Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo broj 12-783/18 od 04.06.2018. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo, broj:12-1678/18 od 28.12.2018. godine

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Korisnik usluga Gerontološkog centra može biti punoljetna osoba, državljanin Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo najmanje godinu dana.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Status korisnika Centra za dnevni boravak se ostvaruje podnošenjem zahtjeva od strane osobe koja će biti korisnik usluga ili člana njegove uže porodice ili staratelja ukoliko ga ima.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Mjesečna članarina u iznosu od 20,00 KM

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Uz Zahtjev za korištenje usluga Centra za dnevni boravak prilažu se sljedeći dokumenti osobe koja će biti korisnik ovih usluga:
  1) kopija lične karte (na uvid),
  2) kopija zdravstvene dokumentacije-nalazi ljekara, kao dokaz zdravstvenog stanja, ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • U Zahtjevu se navode usluge koje će se koristiti.

Rok važenja dokumentacije: 6 mjeseci

Dodatne napomene:

Pravo na dnevni i poludnevni boravak u Gerontološkom centru, ne mogu ostvariti sljedeće osobe:
a) koje boluju od bolesti zbog kojih se može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika, čiji bi boravak ometao normalan rad, boravak i život drugih korisnika, jer Gerontološki centar nema odgovarajuće uvjete za pružanje usluge u takvim uslovima:
osobe oboljele od zaraznih bolesti,
osobe sa psihičkim oboljenjima, osim demencije u Alzheimerovoj bolesti, vaskularne demencije, demencija u drugim bolestima, demencije ne specifične, te poremećaja ličnosti i ponašanja uzrokovanih bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga:
b) osobe sa asocijalnim ponašanjem (sklone kriminalu, alkoholizmu, psihoaktivnim supstancama prostituciji i sl.);
c) osobe koje su bile korisnici Gerontološkog centra i zbog kršenja Pravila o kućnom redu Gerontološkog centra otpuštene iz ustanove, ukoliko Stručni tim ne odobri ponovni prijem;
d) strani državljani;
e) maloljetne osobe;
f) majke sa djecom do 6 mjeseci starosti.

Prilog:

Zahtjev za Dnevni boravak
Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove„Gerontološki centar“ Sarajevo
Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove„Gerontološki centar“ Sarajevo – Izmjene i dopune

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar”, nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita