Cjelodnevni boravak – zbrinjavanje djece koja su u stanju socijalne potrebe

Djeci do 18 godina starosti u stanju socijalne potrebe kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajuci oblik socijalne zaštite, a u cilju pružanja adekvatne zaštite i brige u Službi za zbrinjavanje djece u stanju potrebe realizuje se cjelodnevni boravak/zbrinjavanje djece koja se nalaze u stanju socijalne potrebe kao i djece koja su izložena rizicima koji onemogućavaju njihov normalan rast i razvoj.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 97, stav 5.
 • Porodični zakon Federacije Bosne I Hercegovine (Službene novine Federacije BiH» broj 35/05 , ZAKON o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 od 23.04.2014. član 147.
 • Pravilnik o prijemu, tretmanu I otpustu maloljetnika KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” broj.  35-01-02-676-01/17 od 26.12.2017. godine, Obavljanje djelatnosti Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe od člana 25. do člana 31.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je dijete starosne dobi do  18. godina života
 • Da je djetetu usljed hitnih i akutnih situacija potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Cjelodnevni boravak/cjelodnevno zbrinjavanje se realizuje prema:
 • Nadležna Služba socijalne zaštite KCSR prema mjestu boravka ili zaticanja djeteta u stanju socijalne potrebe ili prosjačenja pokreće postupak za smještaj djeteta – podnosi Zahtjev za realizaciju cjelodnevnog boravka/zbrinjavanja
 • Nadležna Služba socijalne zaštite donosi Rješenje o cjelodnevnom boravku djeteta na period do dva mjeseca

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se resursi ustanove

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 21 korisnik
 • 2015: 14 korisnika
 • 2016: 13 korisnika
 • 2017: 31 korisnik
 • 2018: 37 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Dokumenatcija  koju obezbjeđuje Služba socijalne zaštite prema raspoloživim mogućnostima u skladu sa kategorijom djece koja se zbrinjavaju, a u najboljem interesu djeteta.

Rok važenja dokumentacije

 • trajno

Dodatne napomene

 • Cjelodnevni boravak/zbrinjavanje podrazumjeva kratkoročno zbrinjavanje na osnovu postojeće i akutne hitne situacije koja je opasna po dobro djeteta i koju definiše za taj slučaj nadležna Služba socijalne zaštite prema zakonskim propisima koji tretiraju ovu oblast, a odnosi se na Zakon o osnovama socijalne zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, Porodični zakon FBiH, te u skladu sa unutrašnjim aktima koji tretiraju rad Ustanove. Nadležna Služba socijalne zaštite u roku od 96 sati (devedeset i šest) dostavlja rješenje o cjelodnevnom zbrinjavanju kao i neophodnu dokumentaciju za dijete.
  Cjelodnevno zbrinjavanje realizuje se po zahtjevu, a potom po rješenju nadležne Službe Socijalne zaštite, prema mjestu boravka djeteta. Ukoliko dijete nije sa područja Kantona Sarajevo, a isto se zatekne u prosjačenju smještaj djeteta izvršit će nadležna Služba socijalne zaštite prema mjestu zaticanja djeteta u prosjačenju. Period smještaja djeteta u skladu sa Zakonskom odredbom traje najduže dva mjeseca. Ukoliko se dijete ponovo nađe u nekoj akutnoj hitnoj situaciji moguć je i ponovni smještaj u Ustanovu. Kada se prijem djeteta izvrši u pratnji dežurnog socijalnog radnika u pratnji policije ili drugih ovlaštenih lica, Ustanova usmeno, a potom dostavlja pismenu informaciju nadležnoj Službi socijalne zaštite o zbrinjavanju djeteta i svim relevantnim informacijama sa kojim raspolaže u tom trenutku, a koje su od velikog značaja za daljnji postupak sa djetetom.
  Prijemom djeteta i raspoloživim informacijama zadužuje se stručni saradnik za izradu Adaptacionog plana i programa, nakon čega se pristupa izradi Plana i programa rada sa djetetom. Adaptacioni plan i program sačinjava se na osnovu relevantnih informacija. Rad sa djecom je baziran na socio- edukativnim aktivnostima koje su usmjerene na direktni i grupni rad sa djecom. Kroz plan i program rada definisane su aktivnosti edukativnog karaktera koje podrazumjevaju učenje nastavnog gradiva i usmjeravanje ka permanentnom učenju.
  U toku boravka uz blisku saradnju, ostvaruje se saradnja sa nadležnim Službama socijalne zaštite i svim relevantnim Institucijama uključenim u ovim slučajevima, te ukoliko se ukaže potreba za pružanjem medicinske pomoći, psiholoških ili psihijatrijskih intrevencija Odgojni centar Kantona Sarajevo reaguje u predviđenom vremenskom roku. Ukoliko se ukaže potreba za pedikulozom glave i devaširanjem garderobe, te vršenje eliminacije gnjida i živućih ušiju poduzimaju se hitne mjere djelovanja od strane stručnih zaposlenika. U ovisnosti od potrebe i razloga zbrinjavanja djeteta ostvaruje se saradnja sa roditeljima, te se tokom tretmana obavljaju razgovori sa članovima porodice i djetetom, a cijeneći interes djeteta u svrhu pružanja pomoći porodici i djetetu. Cjelodnevno zbrinjavanje djece realizuje se do 18 godina starosti koja se nalaze u riziku. Kapacitet za zbrinjavanje djece na cjelodnevni boravak je sedam kreveta. Cjelodnevno zbrinjavanje podrazumjeva 24 sata rada sa djecom.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita