Smještaj u ustanovu, njega, rehabilitacija i socijalna zaštita – Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Cjelokupno zbrinjavanje, odgoj, školovanje, zdravstvena zaštita djece bez roditelja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 94.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog pruža usluge cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, školovanja, zdravstvene zaštite djece bez roditelja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama
 • Dom za djecu prima na smještaj i zaštitu djecu iz prethodnog stava od rođenja do navršenih 18 godina života
 • Izuzetno, ukoliko se ocijeni da postoje opravdani razlozi, na prijedlog Doma za djecu, Centar može djetetu produžiti smještaj u Domu za djecu i nakon 18. godine života, a najviše do navršenih 27 godina.
 • Dom za djecu je dužan pružiti organizovanu i individualnu stručnu pomoć za uspješno savladavanje programa odgoja i obrazovanja štićenika.
 • Dom za djecu može koristiti usluge dječijih vrtića i drugih ustanova, u cilju bolje socijalizacije svojih štićenika.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Smještaj djece u Kantonalnu javnu ustanovu Dom za djecu bez roditeljskog staranja ostvaruje se na osnovu zahtjeva od strane Službi socijalne zaštite Kantona Sarajevo, odnosno Centara za socijalni rad FBiH.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Iznos od 326,00 KM mjesečno uplaćuje JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo za korisnike sa područja Kantona Sarajevo
 • Iznos od 595,00 KM mjesečno uplaćuju Centri za socijalni rad drugih kantona za korisnike sa drugih kantona

Period isplate

 • Mjesečno

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 426.859,11 KM
 • 2015: 412.541,34 KM
 • 2016: 370.365,30 KM
 • 2017: 364.533,82 KM
 • 2018: 346.736,84 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 100 djece prosječno mjesečno
 • 2015: 93 djece prosječno mjesečno
 • 2016: 86 djece prosječno mjesečno
 • 2017: 89 djece prosječno mjesečno
 • 2018: 92 djece prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev za smještaj
 • Rješenje o smještaju
 • Socijalna anamneza
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Zdravstvena knjižica
 • Medicinska dokumentacija (ukoliko dijete ima zdravstvene poteškoće)
 • Rješenje o starateljstvu ( ukoliko je dijete pod starateljstvom nadležne Službe)

Rok važenja dokumentacije: Trajno

Dodatne informacije: Iz procesa transformacije proizašle su nove usluge za koje nisu definisane posebne cijene. Nove usluge su Kuća za mlade, prihvatilište za djecu i Servis za podršku porodici i djeci.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019.  Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita