Dnevni boravak – dnevni centar

Dnevni centar – boravak odraslih tjelesno i mentalno invalidnih osoba, osoba sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, društveno oboljelih i hronično bolesnih osoba, osoba sa specifičnim oboljenjima i osoba sa društveno negativnim ponašanjem ukoliko ne postoje osnovni uslovi za smještaj u vlastitoj, drugoj porodicii ili drugoj ustanovi, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je bolničko liječenje završeno.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom KS

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je lice punoljetno,
 • Da je državljanin BiH
 • Da ima ostvareno pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Da dobrovoljno pristaje na smještaj u Ustanovi
 • Da ne boluje od zaraznih bolesti

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Podnošenjem zahtjeva Ustanovi, odobrenjem zahtjeva i zaključivanjem ugovora sa Ustanovom

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 13,79 KM dnevno

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: prosječno do 5 korisnika dnevno
 • 2015: prosječno do 5 korisnika dnevno
 • 2016: prosječno do 5 korisnika dnevno
 • 2017: prosječno do 5 korisnika dnevno
 • 2018: prosječno do 5 korisnika dnevno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Interni obrazac za podnošenje zahtjeva za smještaj
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Fotokopija lične karte i CIPS prijava prebivališta
 • Fotokopija zdravstvene legitimacije
 • Fotokopija lične karte i CIPS prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva
 • Medicinska dokumentacija iz koje se vidi dijagnoza i propisana terapija
 • Potvrda da ne boluje od zaraznih bolesti i da može boraviti u kolektivu
 • Izjava o dobrovoljnom pristanku na smještaj u Dom
 • Rješenje o oduzimanju/ograničenju poslovne sposobnosti
 • Rješenje o imenovanju staratelja (ako je pod starateljstvom)

Prilog:

Usluge – Dnevni boravak

Rok važenja dokumentacije: 6 mjeseci

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita