Dodatak na djecu uvećan za 50%

Djeca bez roditelja, porodice u kojima je jedan član osoba sa invaliditetom i djeca sa invaliditetom, ukoliko ispunjavaju uslove imaju pravo na dodatak na djecu uvećan za 50%

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 91. i 92.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 132. – 145.
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluka svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine djeteta i jednog roditelja,
 • Prebivalište najmanje 1 godinu,
 • Da jedan od roditelja ili dijete ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%,
 • Da je dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju ( što se dokazuje pravosnažnim rješenjem),
 • Da je dijete oboljeno od karcinoma, šećerne bolesti , leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B. i C. , epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra,
 • Da je jedan od roditelja djeteta korisnik stalne novčane pomoći,
 • Da član zajedničkog domaćinstva nije vlasnik ili posjednik motornog vozila osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom, koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo
 • Izuzetno dodatak na djecu mogu ostvariti porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik ili posjednik motornog vozila, u slijedećim slučajevima: da jedan od roditelja ili dijete ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%; da je dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, (što se dokazuje pravosnažnim rješenjem; da je dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti , leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B. i C. , epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi općini, nadležnoj službi općine prebivališta.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na dodatak na djecu uvećan za 50%.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 63,00 KM

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 4.669.380,80 KM
 • 2015: 2.709.109,50 KM
 • 2016: 2.425.049,00 KM
 • 2017: 2.380.430,00 KM
 • 2018: 2.771.988,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 7.625 korisnika
 • 2015: 4.381 korisnik
 • 2016: 3.900 korisnika
 • 2017: 3.608 korisnika
 • 2018: 3.529 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Kopije ličnih karti za roditelje,
 • CIPS-ova prijavnica o prebivalištu za sve članove domaćinstva,
 • Kućna lista ,
 • Rješenje o invalidnost djeteta ili jednog od roditelja najmanje 90%,
 • Dokaz da je dijete bez jednog ili oba roditelja,
 • Dokaz da je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći,
 • Pravosnažno rješenje da je dijete ometeno u psihičkom ili fizičkom razvoju,,
 • Odgovarajuća medicinska dokumentacija o postojanju bolesti, koje su propisane kao uslov za ostvarivanje uvećanog dodatka na djecu,
 • Dokaz da u skladu sa propisima carinske i poreske politike može uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno, kao ortopedsko ili drugo pomagalo
 • Izjava roditelja za djecu iznad 15 godina starosti da nisu zasnovali bračnu zajednicu i da nisu stekli potomstvo (izjava ovjerena od nadležnog organa),
 • Izvod iz MKR za djecu,
 • Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina,
 • Uvjerenje uprave prihoda o vlasništvu preduzeća, samostalne radnje i obavljanju dopunske djelatnosti za sve punoljetne članove domaćinstva,
 • Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva,
 • Ovjerena izjava da ne posjeduje motorno vozila za sve članove domaćinstva,
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2).

Rok važenja dokumentacije

 • Do provjere po zakonu (provjera dokumentacije u periodu od 01.09. – 31.10. tekuće godine)

Dodatne napomene

 • Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje ostvaruje se ukoliko podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za priznavanje dodatka na djecu.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom