Dodatak na djecu uvećan za 50%

Djeca bez roditelja, porodice u kojima je jedan član osoba sa invaliditetom i djeca sa invaliditetom, ukoliko ispunjavaju uslove imaju pravo na dodatak na djecu uvećan za 50%

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 91. i 92.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 132. – 145.
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluka svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine djeteta i jednog roditelja,
 • Prebivalište najmanje 1 godinu,
 • Da jedan od roditelja ili dijete ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%,
 • Da je dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju ( što se dokazuje pravosnažnim rješenjem),
 • Da je dijete oboljeno od karcinoma, šećerne bolesti , leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B. i C. , epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra,
 • Da je jedan od roditelja djeteta korisnik stalne novčane pomoći,
 • Da član zajedničkog domaćinstva nije vlasnik ili posjednik motornog vozila osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom, koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo
 • Izuzetno dodatak na djecu mogu ostvariti porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik ili posjednik motornog vozila, u slijedećim slučajevima: da jedan od roditelja ili dijete ima utvrđen invaliditet od najmanje 90%; da je dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, (što se dokazuje pravosnažnim rješenjem; da je dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti , leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B. i C. , epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi općini, nadležnoj službi općine prebivališta.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na dodatak na djecu uvećan za 50%.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 69,30 KM

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 4.669.380,80 KM
 • 2015: 2.709.109,50 KM
 • 2016: 2.425.049,00 KM
 • 2017: 2.380.430,00 KM
 • 2018: 2.771.988,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 7.625 korisnika
 • 2015: 4.381 korisnik
 • 2016: 3.900 korisnika
 • 2017: 3.608 korisnika
 • 2018: 3.529 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Kopije ličnih karti za roditelje,
 • CIPS-ova prijavnica o prebivalištu za sve članove domaćinstva,
 • Kućna lista ,
 • Rješenje o invalidnost djeteta ili jednog od roditelja najmanje 90%,
 • Dokaz da je dijete bez jednog ili oba roditelja,
 • Dokaz da je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoći,
 • Pravosnažno rješenje da je dijete ometeno u psihičkom ili fizičkom razvoju,,
 • Odgovarajuća medicinska dokumentacija o postojanju bolesti, koje su propisane kao uslov za ostvarivanje uvećanog dodatka na djecu,
 • Dokaz da u skladu sa propisima carinske i poreske politike može uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno, kao ortopedsko ili drugo pomagalo
 • Izjava roditelja za djecu iznad 15 godina starosti da nisu zasnovali bračnu zajednicu i da nisu stekli potomstvo (izjava ovjerena od nadležnog organa),
 • Izvod iz MKR za djecu,
 • Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina,
 • Uvjerenje uprave prihoda o vlasništvu preduzeća, samostalne radnje i obavljanju dopunske djelatnosti za sve punoljetne članove domaćinstva,
 • Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva,
 • Ovjerena izjava da ne posjeduje motorno vozila za sve članove domaćinstva,
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2).

Rok važenja dokumentacije

 • Do provjere po zakonu (provjera dokumentacije u periodu od 01.09. – 31.10. tekuće godine)

Dodatne napomene

 • Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje ostvaruje se ukoliko podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za priznavanje dodatka na djecu.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom