Dodatak na djecu

Domaćinstva čiji cenzus prihoda po članu ne prelazi 126,00 KM, a član domaćinstva nije vlasnik preduzeća ili samostalne radnje, te nije posjednik motornog vozila, osim ako su u pitanju osobe s invaliditetom, uz uslov da se djeca starija od 15 godina nalaze na redovnom školovanju na području Bosne i Hercegovine ostvaruju pravo na mjesečni dodatak na djecu.

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 91. i 92.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 132. – 145.
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluka svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine djeteta i jednog roditelja,
 • Prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu,
 • Cenzus prihoda po članu domaćinstva ne može prelaziti 126,00 KM,
 • Da član zajedničkog domaćinstva nije vlasnik preduzeća ili samostalne radnje ili da ima registriranu dopunsku djelatnost,
 • Da član zajedničkog domaćinstva nije vlasnik ili posjednik motornog vozila osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom, koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo
 • Da se djeca starija od 15 nalaze na redovnom školovanju na području Bosne i Hercegovine

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi općini, nadležnoj službi općine prebivališta.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na dodatak na djecu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 42,00 KM

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 5.821.109,00 KM
 • 2015: 5.647.147,00 KM
 • 2016: 5.197.657,00 KM
 • 2017: 5.034.213,00 KM
 • 2018: 5.695.173,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 13.829 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 13.430 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 12.519 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 11.443 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 10.662 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 • Kopije ličnih karti za roditelje,
 • Cips-ova prijavnica o prebivalištu za sve članove domaćinstva,
 • Kućna lista
 • Izjava roditelja za djecu iznad 15 godina starosti da nisu zasnovali bračnu zajednicu i da nisu stekli potomstvo (izjava ovjerena od nadležnog organa),
 • Izvod iz MKR za djecu,
 • Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina,
 • Uvjerenje uprave prihoda o vlasništvu preduzeća, samostalne radnje i obavljanju dopunske djelatnosti za sve punoljetne članove domaćinstva,
 • Potvrda o visini ukupnih prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini za sve članove (koji su bili u radnom odnosu),
 • Uvjerenje sa biroa za članove domaćinstva da nisu bili u radnom odnosu u prethodnoj godini,
 • Uvjerenje o visini primanja po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije u prethodnoj godini,
 • Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva,
 • Uvjerena izjava da ne posjeduje motorno vozila za sve članove domaćinstva,
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2).

Rok važenja dokumentacije

 • Do provjere po zakonu (provjera dokumentacije u periodu od 01.09. – 31.10. tekuće godine)

Dodatne napomene

 • Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje ostvaruje se ukoliko podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za priznavanje dodatka na djecu.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom