Dodatak na djecu

Domaćinstva čiji cenzus prihoda po članu ne prelazi 132,00 KM, a član domaćinstva nije vlasnik preduzeća ili samostalne radnje, te nije posjednik motornog vozila, osim ako su u pitanju osobe s invaliditetom, uz uslov da se djeca starija od 15 godina nalaze na redovnom školovanju na području Bosne i Hercegovine ostvaruju pravo na mjesečni dodatak na djecu.

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 91. i 92.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 132. – 145.
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluka svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine djeteta i jednog roditelja,
 • Prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu,
 • Cenzus prihoda po članu domaćinstva ne može prelaziti 132,00 KM,
 • Da član zajedničkog domaćinstva nije vlasnik preduzeća ili samostalne radnje ili da ima registriranu dopunsku djelatnost,
 • Da član zajedničkog domaćinstva nije vlasnik ili posjednik motornog vozila osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom, koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo
 • Da se djeca starija od 15 nalaze na redovnom školovanju na području Bosne i Hercegovine

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi općini, nadležnoj službi općine prebivališta.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na dodatak na djecu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 46,20 KM

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 5.821.109,00 KM
 • 2015: 5.647.147,00 KM
 • 2016: 5.197.657,00 KM
 • 2017: 5.034.213,00 KM
 • 2018: 5.695.173,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 13.829 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 13.430 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 12.519 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 11.443 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 10.662 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 • Kopije ličnih karti za roditelje,
 • Cips-ova prijavnica o prebivalištu za sve članove domaćinstva,
 • Kućna lista
 • Izjava roditelja za djecu iznad 15 godina starosti da nisu zasnovali bračnu zajednicu i da nisu stekli potomstvo (izjava ovjerena od nadležnog organa),
 • Izvod iz MKR za djecu,
 • Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina,
 • Uvjerenje uprave prihoda o vlasništvu preduzeća, samostalne radnje i obavljanju dopunske djelatnosti za sve punoljetne članove domaćinstva,
 • Potvrda o visini ukupnih prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini za sve članove (koji su bili u radnom odnosu),
 • Uvjerenje sa biroa za članove domaćinstva da nisu bili u radnom odnosu u prethodnoj godini,
 • Uvjerenje o visini primanja po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije u prethodnoj godini,
 • Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva,
 • Uvjerena izjava da ne posjeduje motorno vozila za sve članove domaćinstva,
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2).

Rok važenja dokumentacije

 • Do provjere po zakonu (provjera dokumentacije u periodu od 01.09. – 31.10. tekuće godine)

Dodatne napomene

 • Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta i pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje ostvaruje se ukoliko podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za priznavanje dodatka na djecu.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom