Dodatak za njegu i pomoć drugog lica – lica s invaliditetom

Pomoć licima kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega od strane druge osobe za zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba. Ovim postupkom se obezbjeđuju sredstva kojima finansiraju troškove angažovanja druge osobe.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18);
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Da je lice od strane Institiuta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja cijenjeno sa 90% i 100% oštećenja organizma
 • da je nalazom i mišljenjem od strane ljekarske komisije utvrđena potreba za za dodatkom za negu I pomoć od drugog lica
 • Da nije korisnik novčane naknade za tjelesno oštećenje Zavoda PIO/MIO
 • Da nije korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica po propisima civilnih žrtava rata i propisima boračko invalidske zaštite.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za njegu I pomoć od drugog lica nakon dobijenog nalaza o procjeni oštećenja organizma nadležnog Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja podnosi se nadležnoj Službi socijalne zaštite u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište ili boravište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na dodatak za njegu I pomoć od drugog lica.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na dodatak za njegu I pomoć od drugog lica Federalnom Ministarstvu rada I socijalne politike, kao i pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Sredstva za isplatu dodatka za njegu I pomoć od drugog lica obezbjeđuju se iz budžeta Federacije BiH.
  U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) osnovica za određivanje mjesečnih novčanih primanja prema ovom zakonu jeste 274,40KM.
 • Mjesečni iznosi dodatka za njegu i pomoć od drugog lica I grupe iznosi 100% od osnovice što iznosi 274,40KM.
 • Mjesečni iznosi dodatka za njegu i pomoć od drugog lica II grupe iznosi 50% od osnovice što iznosi 137,20KM.

Period isplate

 • Trajno, ukoliko nema kontrolni pregled

Interval isplate: Mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev na propisanom obrascu
 • Lična karta na uvid
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta
 • Uvjerenje o Državljanstvu
 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje putem PIO/MIO izuzev ukoliko se radi o malodobnoj djeci
 • Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava po osnovu statusa civilnih žrtava rata
 • Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava po osnovu boračko invalidske zaštite izuzev ukoliko se radi o malodobnoj djeci
 • Nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja sa klauzulom pravomoćnosti
 • Tekući račun

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Dodatne napomene:  Rješenje donijeto u prvom stepenu kojim je priznato pravo podliježe reviziji. Reviziju po službenoj dužnosti vrši Federalno ministarstvo. U postupku revizije nadležni drugostepeni organ može dati saglasnost na prvostepeno Rješenje ili ga izmijeniti, poništiti ili ga ukinuti.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita