Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica – CŽR

Pravo na dodatak za pomoć i njegu od strane druge osobe invalidima I do IV grupe koji su nesposobni za vršenje osnovnih životnih potreba bez pomoći drugog lica.

Oblast: Zaštita civilnih žrtava rata

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); član 60.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Da ima priznat status civilne žrtve rata i pravo na ličnu invalidninu
 • Da je nalazom i mišljenjem od strane ljekarske komisije utvrđena potreba za ortopedskim dodatkom

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, podnosi se Općini, nadležnoj općinskoj službi općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište
 • Potreba za tuđom njegom i pomoći civilne žrtve rata utvrđuje se na osnovu nalaza i mišljenja nadležne ljekarske komisije određene propisom ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, kao i pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Sredstva za isplatu dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica određuje se u mjesečnom iznosu u visini 70% od mjesečnog iznosa dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica za ratne vojne invalide odgovarajućeg stepena invalidnosti i to 50% iz federalnog bužeta a 20% iz kantonalnog budžeta kako slijedi:
 • Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica I stepena – 594,94 KM
 • Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica II stepena – 416,46 KM
 • Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica III stepena – 297,47 KM

Period isplate

 • U zavisnosti od nalaza

Interval isplate: Jednokratno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 715.044,00 KM
 • 2015: 667.788,00 KM
 • 2016: 633.096,00 KM
 • 2017: 606.312,00 KM
 • 2018: 589.488,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 116 prosječno mjesečno
 • 2015: 107 prosječno mjesečno
 • 2016: 102 prosječno mjesečno
 • 2017: 98 prosječno mjesečno
 • 2018: 94 prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rješenje o priznavanju statusa civilne žrtve rata i prava na ličnu invalidninu
 • Ovjerena kopija lične karte
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta
 • Medicinska dokumentacija

Rok važenja dokumentacije: U zavisnosti od nalaza, do revizije

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019.Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita civilnih žrtava rata