Subvencioniranje troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije

Ostvarivanje prava na regulisanje troškova dženaze/sahrane/ukopa korisnika prava na stalnu novčanu pomoć i osoba smještenih u ustanove socijalne zaštite te izuzetno osoba čiji srodnici nisu u stanju ni po kom osnovu obezbijediti sredstva za izmirenje troškova dženaze/sahrane/ukopa, a umrla lica prije smrti ta sredstva nisu obezbjedila.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 170.
 • Uredba o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za sociajlne kategorije („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je preminulo lice ili član preminulog lica evidentiran kao korisnik prava na stalnu novčanu pomoć ili da je preminulo lice bilo smješteno u ustanovu socijalne zaštite putem Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad“ i za koje je ova ustanova plaćala u cijelosti troškove smještaja u istu,
 • Izuzetno plaćanje troškova se može ostvariti pod uslovom da se radi o licu u stanju socijalne potrebe ili licu nepoznatog identiteta (služba ocjenjuje da je preminulo lice bilo u stanju socijalne potrebe uvidom u okolnosti da se sredstva za plaćanje dženaze/sahrane/ukopa ne mogu obezbijediti iz sredstava preminulog lica i članova njegove porodice,
 • Lice nepoznatog identiteta je u smislu Uredbe o plaćanju troškova dženaze/sahrane/ukopa za socijalne kategorije („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/17) je lice kod kojeg je nastupila smrt na području Kantona Sarajevo, a za koje nakon provedenog odgovarajućeg zakonskog postupka od strane nadležnih organa nije utvrđen identitet.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj je preminulo lice imalo prebivalište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na plaćanje troškova dženaze/sahrane/ukopa.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Iznos tehničkog dijela dženaze/sahrane do 1.170,00 KM snosi Ministarstvo sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost
 • Iznos vjerskog dijela dženaze/sahrane/ukopa je do 400,00 KM o čemu se zaključuje ugovor za svaku kalendarsku godinu sa davaocem usluga vjerskog obreda

Period isplate

 • Za korisnike stalne novčane pomoći i lica koja su bila smještena u ustanovu socijalne zaštite putem Javne ustanove ”Kantonalni centar za socijalni rad” član porodice ili lice koje je obavilo dženazu/sahranu/ukop može u roku od 15 dana od dana obavljanja iste podnijeti zahtjev za refundaciju troškova dženaze/sahrane/ukopa
 • Za lica u stanju socijalne potrebe, zahtjev se podnosi prije obavljanja dženaze/sahrane/ukopa i refundacija se može izvršiti

Interval isplate: Jednokratno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 104.235,87 KM
 • 2015: 84.255,29 KM
 • 2016: 88.800,53 KM
 • 2017: 110.771,32 KM
 • 2018: 98.469,81 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 79 korisnika
 • 2015: 73 korisnika
 • 2016: 74 korisnika
 • 2017: 73 korisnika
 • 2018: 71 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte za sve punoljetne članove porodice obaveznih na izdržavanje
 • Dokaz o smrti
 • Dokaz o korištenju prava na stalnu novčanu pomoć ili dokaz o smještaju u ustanovu socijalne zaštite
 • Izvod iz MKR za maloljetne članove domaćinstva
 • Kućna lista
 • Dokazi o prihodima za sve članove porodice koji su obavezni na izdržavanje,
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita