Finansiranje ili sufinansiranje pojedinačnih podsticajnih mjera (zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, te drugih podsticajnih mjera)

Profesionalna orijentacija nezaposlenih i drugih osoba pri izboru zanimanja, stručna obuka nezaposlenih i prekvalifikacija zaposlenih za čijim radom je prestala potreba, podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i poduzimanje drugih podsticajnih mjera, jeste djelatnost službe za zapošljavanje, a uređuje se propisom kantona.

Oblast: Zapošljavanje

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • da poslodavac redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa
 • da poslodavac ispunjava i druge uvjete propisane Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS, a koji utvrđuje Vlada KS
 • pravo učešća isključivo imaju osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u KS

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po objavljenom Javnom pozivu, Zahtjev se podnosi Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”
 • Vodi se postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za učešće u pojedinačnim podsticajnim mjerama
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na javno objavljene rezultate javnog poziva, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Visina finansiranja ili sufinansiranja pojedinačnih podsticajnih mjera kao i dužina perioda sufinansiranja je različita i propisuje se Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS, a koji utvrđuje Vlada KS

Prosječna cijena usluge

 •  700,00 KM

Raspon cijene usluge

 • 500,00 KM do 1.300,00 KM

Period isplate

 • Dužina perioda sufinansiranja je različita i propisuje se Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS, a koji utvrđuje Vlada KS

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 5.880.010,42 KM
 • 2015: 5.503.248,98 KM    
 • 2016: 4.774.385,40 KM
 • 2017: 9.014.289,39 KM
 • 2018: 7.672.050,83 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1848
 • 2015: 1323
 • 2016: 1680
 • 2017: 1111
 • 2018: 1220

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • 1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szk.ba),
  2. uz aplikaciju priložiti:
  – rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo,
  – uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,
  – uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva,
  – listing o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),
  – uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),
  – broj računa u banci (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskog korisnika).
 • Kada je u pitanju samozapošljavanje aplikant podnosi:
  • aplikaciju na propisanom obrascu sa navedenim osnovnim elementima samozapošljavanja,
  • izjavu ovjerenu kod općinskog organa ili notara da do sada nisu koristili sredstva za ove namjene od strane Službe ili Federalnog zavoda za zapošljavanje, a koja je sastavni dio aplikacije,
  • obaveznu formu poslovnog projekta, propisanu od strane Službe.

Rok važenja dokumentacije:

Jednokratno, a dokumentacija se u Sektoru čuva sedam godina.

Dodatne napomene:

Svaka pojedinačna podsticajna mjera je specifična i zahtjeva određenu dokumentaciju ili dokaze tako da je nemoguće unificirati sve podsticajne mjere.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zapošljavanje