Grupno savjetovanje i tretman

Sva lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a pokazuju volju za tretmanom, prolaze ovaj tretman u KJU “Porodično savjetovalište”. Proces realizacije usluga psihosocijalne podrške grupama sa istim ili sličnim problemima se odvija kroz sljedeće aktivnosti: procjena potreba ciljnih grupa, oglašavanje aktivnosti, formiranje grupe, priprema tematskih cjelina za rad sa grupom, priprema interaktivnih vježbi, praćenje grupne dinamike, rad sa grupom, praćenje grupnih procesa, evaluacija grupnog rada.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 96.
 • Pravilnik o radu KJU “Porodično savjetovalište”
 • Pravila KJU “Porodično savjetovalište”

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Usluge se pružaju korisnicima koji imaju iste ili slične poteškoće i probleme na planu ličnog funkcioniranja ili u području odnosa sa drugima, a koji su motivirani da postignu promjene kroz grupno savjetovanje i tretman

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Neposrednim dogovorom sa korisnikom ili odzivom na javni poziv KJU “Porodično savjetovalište” i formiranjem grupe.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se resursi Ustanove

Interval isplate: Jednokratno

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 23
  2015:
  28
  2016:
  4
  2017:
  7
  2018:
  11

Rok važenja dokumentacije: Trajno

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita