Individualni preventivni tretman

U Odgojnom centru se realizuju Individualni planovi i programi preventivnog rada/tretmana, a prema zahtjevu nadležne Službe socijalne zaštite, roditelja/staratelja/hranitelja i škole koju djeca i maloljetnici pohađaju, sa djecom i maloljetnicima koji ispoljavaju oblike neprihvatljivog ponašanja, a roditelji iskazuju svoju nemogućnost i nepostojanje roditeljskih kompetencija za savladavanjem problemai nemogućnost uspostavljanja autoriteta nad istim. Korisnici navedene usluge su maloljetne osobe 10-18 godina starosti koje iskazuju oblike društveno neprihvatljivog ponašanja, bez obzira na etiologiju.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 • Pravilnik o prijemu, tretmanu i otpustu maloljetnika KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je osoba u dobi od 12-18 godina starosti, oba pola
 • Zahtjev roditelj/staratelj/hranitelj, nadležne Službe socijalne zaštite ili škole čiji je dijete/maloljetnik učenik
 • Dodatni akti koji ukazuju na hitnost i neophodnost stručnog rada sa djetetom/maloljetnikom

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Predaja Zahtjeva za individualnim preventivnim tretmanom od strane roditelja/staratelja/hranitelja u prostorijama KJU “Odgojni Centar”, ili u nadležnoj Službi socijalne zaštite ili u školi čiji je učenik dijete/maloljetnik za kojeg se podnosi zahtjev, a sa kojim je potrebno realizovati stručni rad na području ponašajnog, odgojnog, obrazovnog
 • Odluka direktora KJU “Odgojni centar”

Ukupan godišnji broj korisnika

 • 2014: realizovana 20 zahtjeva
 • 2015: realizovana 17 zahtjeva
 • 2016: realizovana 18 zahtjeva
 • 2017: realizovana 21 zahtjeva
 • 2018: realizovana 20 zahtjeva

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev za realizaciju individualnog preventivnog tretmana (SSZ, roditelj/staratelj/hranitelj,osnovna ili srednja škola)
 • Rodni list za maloljetnika
 • Kopija LK za maloljetnika i roditelj/staratelj/hranitelj
 • Kopija CIPS-ove prijave za maloljetnika i roditelj/staratelj/hranitelj
 • Socijalna anamneza Službe socijalne zaštite

Dodatne napomene

 • U zavisnosti od podnosioca zahtjeva za realizaciju individualnog preventivnog tretmana definiše se dostavljanje dokumentacije i način, dinamika realizacije tretmana. Tako da ukoliko roditelji/staratelji/hranitelji podnose zahtjev u KJU Odgojni Centar sami prikupljaju i dostavljaju dokumentaciju Odgojnom centru, izuzev socijalne anamneze koju KJU Odgojni centar službenim putem traži od nadležne Službe socijalne zaštite. Ukoliko roditelji/staratelji/hranitelji podnose zahtjev u Službi socijalne zaštite ili školi koju pohađa njihovo dijete način prikupljanja i dostavljanja dokumentacije zavisi od organizacije rada tih Ustanova.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita