Individualno, psihološko i porodično savjetovanje i tretman

Sva lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe koji imaju poteškoće i probleme na planu ličnog funkcioniranja ili u odnosu sa drugima, a koje su motivirane da postignu promjene kroz savjetodavno-terapeutski tretman prolaze kroz tretman u KJU “Porodično savjetovalište”.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 96.
 • Pravilnik o radu KJU “Porodično savjetovalište”
 • Pravila KJU “Porodično savjetovalište”

Uslovi za korištenje prava/usluge

 •  Usluge se pružaju svim korisnicima koji imaju poteškoće i probleme na planu ličnog funkcioniranja ili u odnosu sa drugima, a koje su motivirane da postignu promjene kroz savjetodavno-terapeutski tretman

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Neposrednim ili telefonskim zakazivanjem termina seanse i realizacijom preliminarne trijaže

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se resursi Ustanove

Interval isplate: Jednokratno

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 548
 • 2015: 666
 • 2016: 603
 • 2017: 698
 • 2018: 786

Rok važenja dokumentacije: Trajno

Dodatne napomene: Proces realizacije savjetodavno-terapeutskih usluga se odvija kroz sljedeće aktivnosti: prijem poziva potencijalnih korisnika savjetodavno-terapeutskih usluga, realizacija preliminarne trijaže, zakazivanje termina seanse, realizacija inicijalnog intervjua, procjena indikacija za tretman, priprema za seansu (postavljanje radnih hipoteza, planiranje intervencija, definiranje cilja tretmana), dijagnosticiranje problema korisnika, psihodijagnostika, relizacija savjetodavno-terapeutskog procesa, pružanje usluga krizne intervencije, pružanje usluga ekointervencije, evaluacija savjetodavno-terapeutskog rada, praćenje readaptacije korisnika.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita