Smještaj u ustanovu, njega, rehabilitacija i socijalna zaštita – Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Institucionalni smještaj odraslih tjelesno i mentalno invalidnih osoba, osoba sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, društveno oboljelih i hronično bolesnih osoba, osoba sa specifičnim oboljenjima i osoba sa društveno negativnim ponašanjem ukoliko ne postoje osnovni uslovi za smještaj u vlastitoj, drugoj porodicii ili drugoj ustanovi, a nije im neophodno bolničko liječenje ili je bolničko liječenje završeno.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom KS, te interni akti Ustanove.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je lice punoljetno,
 • Da je državljanin BiH
 • Da ima ostvareno pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Da dobrovoljno pristaje na smještaj u Ustanovi
 • Da ne boluje od zaraznih bolesti

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Podnošenjem zahtjeva Kantonalnom centru za socijalni rad ili Ustanovi ukoliko se radi o privatnom aražmanu i zaključenjem ugovora o smještaju

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 426 KM – pokretni korisnici
 • 670 KM – nepokretni, dementni i teži duševni bolesnici mjesečno, ovisno o kategoriji

Period isplate

 • 6 mjeseci

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 561.140,00 KM
 • 2015: 878.150,00 KM
 • 2016: 1.068.690,00 KM
 • 2017: 975.440,00 KM
 • 2018: 894.600,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 144
 • 2015: 173
 • 2016: 212
 • 2017: 193
 • 2018: 178

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

Preko centra za socijalni rad:
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Fotokopija lične karte i CIPS prijava prebivališta
• Fotokopija zdravstvene legitimacije
• Socijalna anamneza
• Medicinska dokumentacija iz koje se vidi dijagnoza i propisana terapija
• Potvrda da ne boluje od zaraznih bolesti i da može boraviti u kolektivu
• Izjava o dobrovoljnom pristanku na smještaj u Dom
• Rješenje o oduzimanju/ograničenju poslovne sposobnosti
• Rješenje o staratelju ( ukoliko mu je imenovan staratelj)

Privatni aranžman:
• Interni obrazac za podnošenje zahtjeva za smještaj
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Fotokopija lične karte i CIPS prijava prebivališta
• Fotokopija zdravstvene legitimacije
• Fotokopija lične karte i CIPS prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva
• Medicinska dokumentacija iz koje se vidi dijagnoza i propisana terapija
• Potvrda da ne boluje od zaraznih bolesti i da može boraviti u kolektivu
• Izjava o dobrovoljnom pristanku na smještaj u Dom
• Rješenje o oduzimanju/ograničenju poslovne sposobnosti
• Rješenje o imenovanju staratelja (ako je pod starateljstvom”

Rok važenja dokumentacije: 6 mjeseci

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita