Smještaj u ustanovu, njega, rehabilitacija i socijalna zaštita – Gerontološki centar

U okviru institucionalnog oblika zaštite, Gerontološki centar, u svojim smještajnim kapacitetima, u Odjelu smještaja, obezbjeđuje potpuno zbrinjavanje i organizovanu, sveobuhvatnu brigu o starim osobama, koje zahtijevaju pojačanu brigu i njegu i za koje je smještaj neophodan, kao jedini način rješavanja i zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba. O smještaju u ustanovu KJU ”Gerontološki centar” odlučuje rješenjem Centar (služba socijalne zaštite na čijem području lice ima prebivalište), na osnovu mišljenja stručnog tima centra, nalaza i mišljenja odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Član 42. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18.
 • Članovi 56., 57. i 58. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/14-Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18).

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Smještaj u KJU “Gerontološki centar” putem nadležnog centra za socijalni rad, može ostvariti stara, bolesna, nemoćna i invalidna osoba koja nema srodnika koji su obavezni na izdržavanje ili ukoliko srodnici obavezni na izdržavanje, ne mogu obezbijediti uvjete za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za smještaj u KJU “Gerontološki centar” podnosi se putem nadležnog centra za socijalni rad, prema mjestu prebivališta osobe. Centar za socijalni rad o smještaju odlučuje donošenjem rješenja. O smještaju osobe zaključuje se ugovor između JU “Kantonalni centar” za socijalni rad” i KJU “Gerontološki centar”.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Mjesečna cijena za smještaj nezavisne/pokretne osobe iznosi 407,00 KM, a zavisne /nepokretne osobe iznosi 627,00 KM

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 282.740,00 KM
 • 2015: 518.750,00 KM
 • 2016: 1.367.910,00 KM
 • 2017: 1.476.580,00 KM
 • 2018: 1.402.820,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 57
 • 2015: 72
 • 2016: 199
 • 2017: 205
 • 2018: 191

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge
Dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava na smještaj u KJU “Gerontološki centar” putem centra za socijalni rad, utvrđuje nadležni centar za socijalni rad.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita