Izdavanje radnih dozvola stranim državljanima – strancima

Ukoliko u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo na evidenciji nezaposlenih nema osoba koje ispunjavaju uvjete koje zahtijeva poslodavac za zaključivanje ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora, uz ispunjenje zakonom propisanih uvjeta koji reguliraju zapošljavanje stranaca, “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” izdaje dozvolu za rad stranim državljanima.

Oblast: Zapošljavanje

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o zapošljavanju stranaca (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 111/12); član 7 i 10
 • Zakon o strancima (“Službeni glasnik BiH”, broj: 88/15); član 62 – 68
 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08); član 8. stav 4. tačka g)
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br: 2/98 i 48/99); član 200.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • da u Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo na evidenciji nezaposlenih nema osoba koje ispunjavaju uvjete koje zahtijeva poslodavac za zaključivanje ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora;
 • da Federalni zavod za zapošljavanje izda odobrenje za izdavanje radne dozvole;
 • da su ispunjeni drugi zakonom propisani uvjeti koji reguliraju zapošljavanje stranaca.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za izdavanje radne dozvole se podnosi Javnoj ustanovi “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo
 • Vodi se upravni postupak u kojem se detaljno analizira podneseni zahtjev i priložena dokumentacija
 • Ukoliko zahtjev sadrži sve podatke i ukoliko su uvjeti poslodavca određeni, voditelj postupka provjerava podatke na evidenciji na način da u roku od 3 (tri) dana dostavlja organizacionom jedinici za posredovanje u zapošljavanju/biro pisani upit kojim traži provjeru podataka da li na evidenciji Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo ima osoba koje odgovaraju uvjetima poslodavca
 • Pisani izvještaj organizacione jedinice za posredovanje u zapošljavanju/biroa mora biti potpisan od rukovodioca sa brojem i datumom izdavanja izvještaja i isti se dostavlja u roku od 8 (osam) dana u slučaju da na evidenciji nema osoba koje ispunjavaju uvjete koje zahtijeva taj poslodavac. Ako na evidenciji ima osoba koje ispunjavaju uvjete poslodavca, provodi se postupak posredovanja, te je rok za dostavu takvog izvještaja 15 (petnaest) dana
 • U slučaju da zahtjev podnosi strani ulagač ili osnivači firm ii/ili osobe koje su ovlaštene za zastupanje poslodavca i osobe registrirane za obavljanje samostalne djelatnosti, postupak izdavanja radne dozvole je izuzet iz gore navedenih pravila i okončat će se najkasnije u roku od 15 dana
 • Nakon što primi izvještaj provjere evidencije, voditelj postupka u roku od 3 (tri) dana priprema prijedlog za izdavanje odobrenja za izdavanje radne dozvole i isti dostavlja Federalnom zavodu za zapošljavanje
 • Federalni zavod za zapošljavanje dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana prijema kompletiranog prijedloga, odnosno u roku od 3 (tri) dana ako se radi o stranom ulagaču odnosno osnivaču firmi sačiniti odobrenje ili odbiti prijedlog za izdavanje odobrenja za radnu dozvolu strancu
 • Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo nakon prijema odobrenja za izdavanje radne dozvole ili po odbijanju istog u roku od 3 (tri) dana donosi rješenje o izdavanju radne dozvole ili rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje radne dozvole
 • Rješenje o izdavanju radnih dozvola dostavlja se: poslodavcu, Ministarstvu sigurnosti BiH, Federalnom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi i inspekciji rada.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa u roku od 8 (osam) dana od dana prijema rješenja.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 100,00 KM – Naknada za administrativne troškove Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i
 • 50,00 KM – Naknada za administrativne troškove Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 77.600 KM
 • 2015: 85.600 KM
 • 2016: 96.600 KM
 • 2017: 115.250 KM
 • 2018: 121.800 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 785
 • 2015: 878
 • 2016: 977
 • 2017: 1282
 • 2018: 1403

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Uz zahtjev za izdavanje radne dozvole prilaže se ovjerena fotokopija
  • pasoša ili druge važeće putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prevod tih dokumenata;
  • diploma o završenom školovanju koja mora biti prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bi Hi nostrificirana od nadležnog organa
  • rješenja o registraciji poslodavca-privrednog društva, predstavništva, samostalne djelatnosti ili obrta, porezni broj i uvjerenje o poreznoj registraciji
  • dokaze o solventnosti poslodavca izdatog od banke kod koje poslodavac ima račun
  • odluke o osnivanju, odnosno Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta ili drugog odgovarajućeg akta (opis radnog mjesta, i uvjeti za zasnivanje radnog odnosa) za poslodvca koji ima 15 (petnaest) i više radnih mjesta
  U originalnom primjerku se dostavlja:
  • pisano obrazloženje poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca
  • dokaz o podmirenim poreskim obavezama i uplaćenim obaveznim doprinosima za sve radnike prilikom izdavanja prve radne dozvole, osim za tek osnovane firme
  • dokaz o uplati administrativnih troškova
  Uz zahtjev za produženje radne dozvole prilaže se ovjerena fotokopija:
  • pasoša ili druge važeće putne isprave, a u izuzetnim slučajevima i ovjereni prevod tih dokumenata;
  • ugovora o radu zaključenog na osnovu prethodno izdate radne dozvole
  • izvoda iz sudskog registra ili potvrde nadležnog organa o obavljanju djelatnosti
  • dokaza o solventnosti poslodavca izdatog od banke kod koje poslodavac ima račun
  • dokaza o podmirenim poreznim obavezama i uplaćenim doprinosima za sve radnike
  • dokaza o uplati administrativnih troškova

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zapošljavanje