Izvršavanje alternativne krivične sankcije “Rad za opšte dobro na slobodi“

Alternativna krivična sankcija “Rad za opće dobro na slobodi“ se počela primjenjivati u JU Terapijskoj zajednici Kampus od 2011.godine u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave Kantona Sarajevo.
Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zapriječena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, ista, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje 10, do najviše 90 radnih dana.
Svrha izvršavanje ove krivične sankcije se postiže na način da osoba kojoj je ograničena sloboda ne bude isključena iz društva, već da uz pomoć društvene zajednice, dobrovoljno, radom i ličnim postupcima, razvije svijest i odgovornost o štetnosti određenih ponašanja i posljedicama počinjenog krivičnog djela. Rad sa osobama kojim je izrečena ova alternativna krivična sankcija se organizuje u vidu održavanja zelenih površina kruga Kampusa, održavanju pristupnog lokalnog puta prema Kampusu, održavanja unutrašnjih prostorija Kampusa, radovi u plastenicima na uzgoju povrća, sadnja voća i održavanje istih i sl.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Ugovor o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi, potpisan između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i JU “Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je osoba koja je počinilac krivičnog djela (korisnik usluga/osuđenik) upućena od strane Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo u Javnu ustanovu „Terapijsku zajednicu- Kampus Kantona Sarajevo
 • Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo donosi “Rješenje“ o imenovanju povjerenika za izvršavanje “Rada za opšte dobro na slobodi“ u ime Javne ustanove „Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Način ostvarivanja alternativne krivične sankcije se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi
 • Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zapriječena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, ista, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje 10, do najviše 90 radnih dana. Povjerenik za izvršavanje alternativne krivične sankcije vrši neposredan nadzor u realizacije ove mjere u skladu sa pravima i obavezama utvrđenim Pravilnikom o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi
 • Rad sa osobama kojim je izrečena ova alternativna krivična sankcija se organizuje u vidu održavanja zelenih površina kruga Kampusa, održavanju pristupnog lokalnog puta prema Kampusu, održavanja unutrašnjih prostorija Kampusa, radovi u plastenicima na uzgoju povrća, sadnja voća i održavanje istih i sl.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se samo ljudski resursi Kampusa, a u skladu sa tehničkim mogućnostima.

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2016: 7 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 8 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 10 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ugovor o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi, potpisan između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i JU “Terapijske zaje dnice Kampus Kantona Sarajevo

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Dodatne informacije: Osobe koje su upućene na izvršavanje ove sankcije u većini slučajeva su i ovisnici o psihoaktivnim supstancama. S obzirom na te okolnosti uposlenici Kampusa pored rada za opšte dobro tim osobama nude i usluge savjetovanja i motivacije za ulazak u tretman.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita