Izvršenje odgojne mjere – zahtjev službi socijalne zaštite

Odgojni centar Kantona Sarajevo realizuje stručni rad sa korisnicima koji su počinioci prekršajnih djela, oba spola, prema zahtjevu nadležnih Službi socijalne zaštite Kantonalnog centra za socijalni rad; tokom realizacije ove usluge vrši se odgojno-edukativni rad sa malololjetnim počiniocima prekršajnih djela koji se organizuje u odgojnim grupama i individualnim susretima, u cilju resocijalizacije i korekcije neprihvatljivih stavova, ponašanja i navika maloljetnika. Struktura korisnika prema navedenom su krivično odgovorni maloljetnici od 14 do 18 godina starosti i mlađe punoljetne osobe koje su u trenutku počinjenja krivičnog djela bili maloljetni.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Pravilnik o prijemu, tretmanu i otpustu maloljetnika KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Odluka postupajućeg sudije Općinskog suda Sarajevo
 • Zahtjev ili Molba nadležne Službe socijalne zaštite

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Kada Rješenje suda postane pravosnažno roditelji/staratelji/hranitelji posredstvom nadležne Službe socijalne zaštite budu obavješteni o daljoj proceduri

Ukupan godišnji broj korisnika

 • 2014: /
 • 2015: realizovana 5 zahtjeva SSZ
 • 2016: realizovana 6 zahtjeva SSZ
 • 2017: realizovana 3 zahtjeva SSZ
 • 2018: realizovana 7 zahtjeva SSZ

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev nadležne Službe socijalne zaštite
 • Rodni list za maloljetnika
 • Kopija LK za maloljetnika i roditelja/staratelja/hranitelja
 • Kopija CIPS-ove prijave za maloljetnika i roditelja/staratelja/hranitelja
 • Socijalna anamneza Službe socijalne zaštite

Dodatne napomene

 • Dokumenti potrebni za ostvarivanje ove usluge se dostavljaju KJU Odgojnom centru putem nadležne Službe socijalne zaštite.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita