Izvršenje odgojne mjere

Odgojni centar Kantona Sarajevo osigurava izvršenje odgojne mjere upućivanje maloljetnika u odgojni centar (na određen broj sati tokom dana u trajanju najduže do 30 dana i cjelodnevni boravak u trajanju od najkraće 15 dana, a najduže 3 mjeseca), oba spola, a prema odluci nadležnog suda; tokom realizacije ove usluge vrši se prihvat, smještaj i odgojno-edukativni rad sa malololjetnim počiniocima krivičnih djela koji se organizuje u odgojnim grupama i individualnim susretima, u cilju resocijalizacije i korekcije neprihvatljivih stavova, ponašanja i navika maloljetnika. Struktura korisnika prema navedenom su krivično odgovorni maloljetnici od 14 do 18 godina starosti i mlađe punoljetne osobe koje su u trenutku počinjenja krivičnog djela bili maloljetni.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 • Zakon o izvršenju sankcija Kantona Sarajevo
 • Pravilnik o prijemu, tretmanu i otpustu maloljetnika KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Odluka sudije/Vijeća za maloljetnike Općinskog suda Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Kada Rješenje suda postane pravosnažno roditelji/staratelji/hranitelji posredstvom nadležne Službe socijalne zaštite budu obavješteni o daljoj proceduri

Ukupan godišnji broj korisnika

 • 2014: realizovana 63 sudska rješenja
 • 2015: realizovano 14 sudskih rješenja
 • 2016: realizovano 5 sudskih rješenja
 • 2017: realizovana 2 sudska rješenja
 • 2018: realizovana 4 sudska rješenja

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rješenje Općinskog suda Sarajevo/pravosnažno
 • Rodni list za maloljetnika
 • Kopija LK za maloljetnika i roditelja/staratelja/hranitelja
 • Kopija CIPS-ove prijave za maloljetnika i roditelja/staratelja/hranitelja
 • Socijalna anamneza nadležne Službe socijalne zaštite

Dodatne napomene

 • Dokumenti potrebni za ostvarivanje ove usluge se dostavljaju KJU Odgojnom centru putem nadležne Službe socijalne zaštite.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita