Jednokratna novčana pomoć

Pomoć licima odnosno porodicama u stanju socijalne potrebe kojima se zbog posebnih okolnosti (migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili više članova porodice, povratka sa liječenja, otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora, i u drugim slučajevima kada se lice nalazi u stanju socijalne potrebe) osigurava ostvarivanje novčane pomoći u cilju prevazilaženja stanja socijalne potrebe.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zašrite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 18. i 28.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 30., 31., 32. i 34a.
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluku svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH
 • Prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu
 • Postojanje stanja socijalne potrebe

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište
 • Pravo se ostvaruje na osnovu socioanamnestičke obrade podnosioca zahtjeva
 • Provodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu

Raspon naknade

 • do 132,00 KM, najviše tri puta godišnje, s tim da ukupan iznos ne prelazi 240,00 KM

Period isplate

 • Za korisnike stalne novčane pomoći i lica koja su bila smještena u ustanovu socijalne zaštite putem Javne ustanove ”Kantonalni centar za socijalni rad” član porodice ili lice koje je obavilo dženazu/sahranu/ukop može u roku od 15 dana od dana obavljanja iste podnijeti zahtjev za refundaciju troškova dženaze/sahrane/ukopa
 • Za lica u stanju socijalne potrebe, zahtjev se podnosi prije obavljanja dženaze/sahrane/ukopa i refundacija se može izvršiti

Interval isplate: 1-3 puta godišnje

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 162.888,00 KM
 • 2015: 127.164,00 KM
 • 2016: 89.292,00 KM
 • 2017: 111.468,00 KM
 • 2018: 107.916,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1.686 korisnika
 • 2015: 1.237 korisnika
 • 2016: 863 korisnika
 • 2017: 1.017 korisnika
 • 2018: 970 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta
 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva
 • Kućna lista
 • Dokazi o prihodima domaćinstva
 • Za djecu do 18. godina Izvod iz matične knjige rođenih
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita