Jednokratna pomoć ministarstva

Osobe koje traže pomoć zbog bolesti, neophodne potrebe podmirenja osnovnih životnih potreba, potrebe za nabavkom lijekova, vanrednog školovanja ili zbog drugih opravdanih razloga, a prebivalište/boravište im je na području Kantona Sarajevo imaju pravo na jednokratnu pomoć ministra.
Također, udruženja, fondacije i pravni subjekti kada im je pomoć potrebna radi zadovoljavanja potreba svoga članstva ili zadovoljavanja potreba lica koja su socijalno-ekonomski ugrožena zbog različitih društvenih okolnosti i urođenih ili stečenih karakteristika a imaju sjedište i obavljaju aktivnost ili djelatnost na području Kantona Sarajevo mogu dobiti pomoć ministra ukoliko zadovoljavaju uslove.
Fizička lica, udruženja, fondacije i pravni subjekti sa područja Bosne i Hercegovine, što ministar ocjenjuje u svakom konkretnom slučaju.
Fizička lica, udruženja, fondacije i pravni subjekti kao podrška obilježavanja manifestacija ili obilježavanja značajnih događaja za Kanton Sarajevo.
Pomoć se može odobriti kao jednokratna novčana pomoć uplatom na tekući račun podnosioca molbe kao i pomoć u naturi, koja se vrši ličnim uručivanjem korisniku.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 170.
 • Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 2/12 – Prečišćeni tekst, 41/12 i 8/15); član 17.
 • Zakon o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Prebivalište/boravište na području Kantona Sarajevo
 • Postojanje stanja socijalne potrebe
 • Utvrđeno činjenično stanje u vezi sa razlozima pobrojanim kod navođenja kategorija u ovom obrascu

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Obrazložena pisana molba na propisanom obrascu 1. se podnosi lično ili putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uz koji se prilaže potrebna dokumentacija:
 • Dokaz o prebivalištu/boravištu na području Kantona Sarajevo najmanje jednu godinu od dana podnošenja zahtjeva i drugi dokazi kojima podnosioc molbe dokazuje osnovanost ili opravdanost iste.
 • Voditelj postupka može zatražiti i dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra osnovanim
 • Voditelj postupka može zatražiti tačne i istinite podatke o slijedećim činjenicama:
 • Primljenoj pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba po osnovu drugog propisa
 • Sastavu drugog domaćinstva, prihodima i imovini, bolesti ili ozljedi, kao i drugim okolnostima bitnim za odlučivanje
 • Nakon procjene svih činjenica i okolnosti bitnih za dodjelu jednokratne pomoći voditelj postupka svoje izjašnjenje o molbi dostavlja rukovodiocu osnovne organizacione jedinice ili licu koje ga mijenja ili nadređenom državnom službeniku, na čiji prijedlog ministar donosi odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći.
 • Pomoć se može odobriti kao jednokratna novčana pomoć uplatom na tekući račun podnosioca molbe kao i pomoć u naturi, koja se vrši ličnim uručivanjem korisniku

Raspon naknade

 • Do dvije prosječne neto plaće u Kantonu Sarajevo u iznosu prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku

Period isplate

 • Jednokratno

Interval isplate: Jednokratno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 177.529,05 KM
 • 2015: 84.243,58 KM
 • 2016: 112.891,88 KM
 • 2017: 70.080,00 KM
 • 2018: 89.500,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 192 korisnika
 • 2015: 126 korisnika 
 • 2016: 122 korisnika
 • 2017: 115 korisnika
 • 2018: 126 korisnika 

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta za sve članove domaćinstva
 • Kućna lista ovjerena od nadležnog organa
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dijete
 • Dokaz o prihodima domaćinstva (potvrda o plaći, ček od penzije i sl.)
 • Uvjerenje službe za zapošljavanje o nezaposlenosti za podnosioca i članove domaćinstva
 • Medicinska dokumentacija od nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od 6 mjeseci)
 • Drugi dokazi kojima podnosilac molbe dokazuje osnovanost ili opravdanost molbe
 • Broj bankovnog računa podnosioca zahtjeva

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Dodatne napomene: Izuzetno jednokratna pomoć može biti dodijeljena u većem naprijed navedenom iznosu o čemu odlučuje ministarstvo u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Pomoć u naturi dodjeljuje se u visini 10% od prosječne neto plaće u Kantonu Sarajevo.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita