Jednokratna pomoć za opremanje djeteta

Ostvaruje se ukoliko su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na dodatak na djecu.

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 160.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Ostvareno pravo na dodatak na djecu

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi u roku od 60 dana od dana poroda

Raspon naknade

 • Vrijednost davanja ne može biti manja od 35% prosječne plaće u Kantonu Sarajevo (630 KM). Ostvaruje se putem općinske službe socijalne zaštite.
 • Trenutno iznosi 220 KM.

Period isplate

 • Jednokratno

Interval isplate: Jednokratno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 178.740,00 KM
 • 2015: 168.036,00 KM
 • 2016: 157.536,00 KM
 • 2017: 134.232,00 KM
 • 2018: 132.744,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 72 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 65 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 61 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 52 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 52 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rješenje o priznavanju prava na dodatak na djecu
 • Zahtjev

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Socijalna zaštita