Kućna njega i pomoć u kući – Privatni ugovori potpisani sa fizičkim licima

Kućna njega podrazumijeva zdravstvenu njegu polupokretnih i nepokretnih starih, iznemoglih, bolesnih i invalidnih osoba, koje ne zahtijevaju bolnički tretman ili je isti završen i kod kojih se svrha pružanja odgovarajuće pomoći može ostvariti u njihovoj kući.
Pomoć u kući obuhvata različite usluge, kojima se pruža pomoć starijim osobama u njihovim domovima i olakšava život u starosti. Ove usluge podrazumijevaju pomoć u domaćinstvu u smislu održavanja higijene prostora u kome korisnik živi, usluge higijene ličnog i posteljnog rublja, pomoć u ishrani dostavom obroka hrane na adresu korisnika, pomoć u nabavci namirnica i lijekova, usluge raznih kućnih opravki i druge neophodne usluge.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18), član 12 i 19 i 47
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18), član 7 i 89,
 • Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo broj 12-783/18 od 04.06.2018. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo, broj:12-1678/18 od 28.12.2018. godine

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Korisnik usluga Gerontološkog centra može biti punoljetna osoba, državljanin Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo najmanje godinu dana. Kada se radi o korisnicima usluga kućne njege o pomoći u kući najčešće su to stari, hronično bolesni, iznemogli, osobe sa sa invaliditetom koje nisu u stanju da se same o sebi staraju i koje zavise od drugih lica.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Status korisnika usluga kućne njege i pomoći u kući ostvaruje se:
  -na osnovu dostavljenog zahtjeva nadležnog centra za socijalni rad,
  -podnošenjem zahtjeva od strane osobe koja će biti korisnik usluga ili člana njegove uže porodice ili staratelja ukoliko ga ima.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Cijena usluga Kućne njege i pomoći u kući naplaćuje se po satu i iznosi 10,00 KM.

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 11.030,00 KM
 • 2015: 9.780,00 KM
 • 2016: 9.950,00 KM
 • 2017: 9.433,00 KM
 • 2018: 6.640,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 28 korisnika
 • 2015: 27 korisnika
 • 2016: 39 korisnika
 • 2017: 47 korisnika
 • 2018: 47 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Uz Zahtjev za korištenje usluga kućne njege i pomoći u kući prilažu se sljedeći dokumenti osobe koja će biti korisnik ovih usluga:
  1) kopija lične karte (na uvid),
  2) ovjerena kopija zdravstvene knjižice,
  3) kopija posljednjeg čeka od penzije (ako je osoba penzioner),
  4)kopija zdravstvene dokumentacije-nalazi ljekara, kao dokaz zdravstvenog stanja, ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Rok važenja dokumentacije: 6 mjeseci

Dodatne napomene:

Ovaj dokument sadrži podatke o Uslugama kućne njege i pomoći u kući putem privatnih ugovora potpisanih sa fizičkim licima i ne obuhvata informacije i podatke o licima kojima se pružaju usluge kućne njege i pomoći u kući u KJU “Gerontološki centar” putem JU Kantonalni centar za socijalni rad.
Pravo na usluge kućne njege i pomoći u kući u Gerontološkom centru, ne mogu ostvariti sljedeće osobe:
a) koje boluju od bolesti zbog kojih se može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika, čiji bi boravak ometao normalan rad, boravak i život drugih korisnika, jer Gerontološki centar nema odgovarajuće uvjete za pružanje usluge u takvim uslovima:
– osobe oboljele od zaraznih bolesti,
– osobe sa psihičkim oboljenjima, osim demencije u Alzheimerovoj bolesti, vaskularne demencije, demencija u drugim bolestima, demencije ne specifične, te poremećaja ličnosti i ponašanja uzrokovanih bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga;
b) osobe sa asocijalnim ponašanjem (sklone kriminalu, alkoholizmu, psihoaktivnim supstancama prostituciji i sl.);
c) osobe koje su bile korisnici Gerontološkog centra i zbog kršenja Pravila o kućnom redu Gerontološkog centra otpuštene iz ustanove, ukoliko Stručni tim ne odobri ponovni prijem;
d) strani državljani;
e) maloljetne osobe;
f) majke sa djecom do 6 mjeseci starosti. zahtjev za kucnu njegu

Prilog:

Zahtjev za kućnu njegu
Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove„Gerontološki centar“ Sarajevo
Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove„Gerontološki centar“ Sarajevo – Izmjene i dopune

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar”, nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita