Lična invalidnina civilnih žrtava rata

Licima sa invaliditetom grupa I-VI omogućava se ostvarivanje prava na ličnu invalidninu.

Oblast: Zaštita civilnih žrtava rata

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); od člana 54. do člana 59.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); od člana 120. do člana 130.
 • Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 62/06)
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Da je usljed mučenja, nehumanog i ponižavajućeg postupanja, nezakonitog kažnjavanja, protupravnog rješavanja slobode, zatvora, koncentracionog logora, internacije, prinudnog rada u toku ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, bombardovanja, uličnih borbi, eksplozija ratnog materijala, zalutalog metka, eksplozija ratnog materijala nakon završetka rata, te u vezi sa diverzantskim i terorističkim akcijama kojima se ugrožava sigurnost i ustavni poredak Federacije nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60%

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu, podnosi se Općini, nadležnoj općinskoj službi općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište
 • Oštećenje organizma civilne žrtve rata utvrđuje se na osnovu nalaza i mišljenja nadležne ljekarske komisije određene propisom ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na ličnu invalidninu Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, kao i pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Sredstva za isplatu lične invalidnine obezbjeđuju se u omjeru 70% iz federalnog budžeta i 30% iz kantonalnog budžeta
 • u skladu sa Instrukcijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 06-41/3-1137/18-AK od 19.04.2018. godine lična invalidnina se isplaćuje na slijedeći način:
 • I grupa CŽR sa 100% oštećenja organizma – 594,94 KM
 • II grupa CŽR sa 100% oštećenja organizma – 434,31 KM
 • III grupa CŽR sa 90% oštećenja organizma – 327,22 KM
 • IV grupa CŽR sa 80% oštećenja organizma – 255,83 KM
 • V grupa CŽR sa 70% oštećenja organizma – 190,38 KM
 • VI grupa CŽR sa 60% oštećenja organizma – 107,09 KM

Period isplate

 • U zavisnosti od nalaza

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 4.691.436,00 KM
 • 2015: 4.556.268,00 KM
 • 2016: 4.432.008,00 KM
 • 2017: 4.299.444,00 KM
 • 2018: 4.241.364,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1.824 prosječno mjesečno
 • 2015: 1.778 prosječno mjesečno
 • 2016: 1.723 prosječno mjesečno
 • 2017: 1.688 prosječno mjesečno
 • 2018: 1.664 prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta
 • Medicinska dokumentacija iz perioda neposredno poslije ranjavanja ili nastanka povrede
 • Dokaz o boravku u logoru Saveza logoraša Bosne i Hercegovine ili Hrvatske udruge logoraša domovinskog rata u BiH, zapisnik nadležne službe unutrašnjih poslova o izvršenom uviđaju na mjestu događaja ili uvjerenje lokalne službe civilne zaštite o okolnostima ranjavanja ili pogibije
 • Za nestala lica pisane dokaze u skladu sa propisima o nestalim licima
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Ovjerenu izjavu o neosuđivanosti za krivična djela protiv ustavnog poretka BiH i FBiH i ratne zločine, neosuđivanosti pravosnažnom sudskom presudom na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci ni na mjeru pritvora

Rok važenja dokumentacije: U zavisnosti od nalaza, do revizije

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019.Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita civilnih žrtava rata