Lična invalidnina

Lična invalidnina određuje se srazmjerno stepenu oštećenja organizma, na osnovu nalaza i mišljenja ljekarske komisije

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18);
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Da je lice od strane Institiuta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja cijenjeno sa 90% i 100% oštećenja organizma
 • Da nije korisnik novčane naknade za tjelesno oštećenje Zavoda PIO/MIO
 • Da nije korisnik prava na ličnu invalidninu po propisima civilnih žrtava rata i propisima boračko invalidske zaštite.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu nakon dobijenog nalaza o procjeni oštećenja organizma nadležnog Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja podnosi se nadležnoj Službi socijalne zaštite u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište ili boravište.
 • Oštećenje organizma utvrđuje se na osnovu nalaza i mišljenja Instituta
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na ličnu invalidninu Federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike, kao i pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Raspon naknade

 • U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) osnovica za određivanje mjesečnih novčanih primanja prema ovom zakonu jeste 274,40 KM.
 • Mjesečni iznosi lične invalidnine I grupe 100% oštećenja organizma iznosi 40% od osnovice što iznosi 109,76 KM.
 • Mjesečni iznosi lične invalidnine II grupe 90% oštećenja organizma iznosi 30% od osnovice što iznosi 82,32 KM.

Period isplate

 • Mjesečno

Ukupan godišnji broj korisnika prava

I grupa sa 100% oštećenja organizma

 • 2014: 5.829 korisnika
 • 2015: 5.829 korisnika
 • 2016: 5.810 korisnika
 • 2017: 7.013 korisnika
 • 2018: 5.810 korisnika

II grupa sa 90% oštećenja organizma

 • 2014: 3.091 korisnika
 • 2015: 3.091 korisnika
 • 2016: 3.050 korisnika
 • 2017: 4.365 korisnika
 • 2018: 3.050 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev na propisanom obrascu
 • Lična karta na uvid
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta
 • Uvjerenje o Državljanstvu
 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje putem PIO/MIO izuzev ukoliko se radi o malodobnoj djeci
 • Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava po osnovu statusa civilnih žrtava rata
 • Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava po osnovu boračko invalidske zaštite izuzev ukoliko se radi o malodobnoj djeci
 • Nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja sa klauzulom pravomoćnosti
 • Tekući račun

Rok važenja dokumentacije: Trajno, ukoliko nema kontrolni pregled

Dodatne napomene: Rješenje donijeto u prvom stepenu kojim je priznato pravo podliježe reviziji. Reviziju po službenoj dužnosti vrši Federalno ministarstvo. U postupku revizije nadležni drugostepeni organ može dati saglasnost na prvostepeno Rješenje ili ga izmijeniti, poništiti ili ga ukinuti. Sredstva za isplatu lične invalidnine obezbjeđuju se iz budžeta Federacije BiH.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita