Mjesečno lično novčano primanje

Posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata, osobama koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje osigurava se mjesečno lično novčano primanje.

Oblast: Zaštita civilnih žrtava rata

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); član 54. stav 3.
 • Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 62/06)
 • Pravilnik o radu komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 4/17)
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Uvjerenje o preživjelom seksualnom zlostavljanju i silovanju izdato od strane ovlaštenog Udruženja
 • Stručno mišljenje komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečno lično novčano primanje, podnosi se Općini, nadležnoj općinskoj službi općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Postupak pred Komisijom za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata pokreće općinska služba na čijem području podnosioc zahtjeva ima prebivalište
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za utvrđivanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata i prava na mjesečno lično novčano primanje
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na mjesečno lično novčano primanje Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, kao i pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 594,94 KM

Period isplate

 • U zavisnosti od nalaza

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 3.166.140,00 KM
 • 2015: 3.220.320,00 KM
 • 2016: 3.337.092,00 KM
 • 2017: 3.362.004,00 KM
 • 2018: 3.394.128,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 446 prosječno mjesečno
 • 2015: 453 prosječno mjesečno
 • 2016: 467 prosječno mjesečno
 • 2017: 473 prosječno mjesečno
 • 2018: 472 prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta
 • Medicinska dokumentacija ili dokumentacija o daljem toku liječenja ukoliko postoji, druga dokumentacija koja upućuje na okolnosti događaja (policijski zapisnik, potvrda Crvenog krsta i drugi dokumenti)
 • Kopija sudske presude ukoliko ista postoji
 • Uvjerenje o preživjelom seksualnom zlostavljanju i silovanju izdato od strane ovlaštenog Udruženja

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita civilnih žrtava rata