Nadzor nad ostvarivanjem roditeljskog staranja

“Organ starateljstva će odrediti nadzor nad vršenjem roditeljskog staranja jednom ili oba roditelja onda kada ima saznanja da se isto ne vrši u najboljem interesu djeteta. Isto se određuje u formi rješenja, a organ starateljstva pravi i plan nadzora i određuje osobu koja će vršiti nadzor.
Vršitelj dužnosti nadzora nad roditeljskim staranjem podnosi periodične izvještaje organu starateljstva i poduzima druge mjere u interesu djeteta.”

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 152
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete koje je zanemareno u manjoj ili većoj mjeri
 • Dijete je izloženo nasilju, zlostavljanju, spolnim zloupotrebama
 • Roditelji koji su zapostavili roditeljske obaveze i dužnosti prema djetetu
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete
 • Neposredna saznanja i obavještenja o povredi prava djeteta

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti, nakon neposrednog saznanja ili obavještenja
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjave roditelja i po potrebi djeteta u skladu sa uzrastom djeteta
 • Stručna procjena najboljeg oblika zaštite djeteta (plan pokretanja mjere za roditelja koji zanemaruje roditeljske obaveze i dužnosti prema djetetu
 • Upućivanje roditelja u odgovarajuće savjetovalište ili ustanove
 • Saradnja sa policijskim upravama, tužilaštvom, sudom, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama
 • Utvrđivanje plana i progama nadzora
 • Određivanja službene osobe za vršitelja nadzora
 • Zaključak Stručnog tima
 • Donošenje rješenja o nadzoru

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 15
 • 2015: 16
 • 2016: 9
 • 2017: 3
 • 2018: 6

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rodni list
 • Prijava prebivališta
 • Službena dokumentacija posrednog ili neposrednog uvida o zanemarivanju djeteta
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Medicinska dokumentacija
 • Ostala dokumentacija po potrebi
 • Zaključak Stručnog tima
 • Utvrđivanje plana i progama nadzora
 • Rješenje

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom