Naknada umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta

Ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta se osigurava naknada umjesto plaće.

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 91. i 92.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 132. – 145.
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluka svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Prebivalište najmanje 1 godinu u Kantonu Sarajevo ili boravište najmanje 1 godinu i utvrđen status raseljene osobe,
 • Zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijava na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo
 • Zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijava na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa manje od 12 mjeseci,
 • Otvoreno porodiljsko odsustvo od strane ovlaštenog ljekara

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi općini, nadležnoj službi općine prebivališta.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na naknadu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Iznos ne može biti manji od najniže plaće u FBiH
 • Trenutno iznosi 396,00 KM za porodilje u radnom odnosu
 • 198,00 KM – ukoliko porodilja radi manje od 12 mjeseci prije porodiljskog odsustva / ukoliko je istekao ugovor na određeno vrijeme
 • Na iznos naknade uplaćuju se dopriniosi PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti i izmuruj se poreske obaveze u skladu sa zakonom

Period isplate

 • Jednu godinu neprekidno od dana otvaranja porodiljskog odsustva

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 14.953.176,00 KM
 • 2015: 13.085.220,00 KM
 • 2016: 13.341.312,00 KM
 • 2017: 14.507.184,00 KM
 • 2018: 15.222.912,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1.927 korisnica prosječno mjesečno
 • 2015: 1.817 korisnica prosječno mjesečno
 • 2016: 1.727 korisnica prosječno mjesečno
 • 2017: 1.763 korisnice prosječno mjesečno
 • 2018: 1.889 korisnica prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine
 • Kopija lične karte za porodilju,
 • Potvrda o evidenciji prebivališta/ boravišta,
 • Akt nadležnog organa kojim je stranoj državljanki odobren stalni boravak u Bosni Hercegovini i lična karta za strance,
 • Izvod iz MKR za dijete,
 • Zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa,
 • Prijava na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa – Obrazac JS 3100 ,
 • Nalaz ovlaštenog ljekara o danu otvaranja porodiljskog odsustva
 • Kućna lista
 • Kopija lične za porodilju i supružnika
 • Broj tekućeg računa
 • Uvjerenje o državljanstvu za majku
 • Uvjerenje o kretanju (CIPS)
 • Dopis od firme da li će uplaćivati razliku ili ne

Rok važenja dokumentacije

 • Jednu godinu

Dodatne napomene

 • Na iznos naknade plaće ženi majci uplaćuju se doprinosi za PIO , zdravstveno i osiguranje nezaposlenosti i izmiruju se poreske obaveze u skladu sa zakonom u iznosu od 60,644 % na neto plaću.
 • Do 2018. godine naknada ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta je iznosila 180,00 KM, ukoliko porodilja radi manje od 12 mjeseci do porodiljskog odsustva, te 369,60 KM do 425,04 KM ovisno od mjesečnog fonda sati ukoliko porodilja radi više od 12 mjeseci do porodiljskog odsustva.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom