Nasilje u porodici – praćenje izrečenih zaštitnih mjera

Organ starateljstva je dužan na osnovu izrečene zaštitne sudske mjere ili obavijesti policijske uprave ili obavijesti žrtve nasilja ili ustanove o osnovi sumnje o postojanju nasilja, raditi na sprečavanju ponovnog nasilja kroz psihološko- savjetodavni rad, eventualno materijalnu pomoć te obezbjediti žrtvi nasilja smještaj u Sigurnu kuću.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Službene novine FBiH broj 20/3) čl. 22a
 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 5, 380,381 i 382

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Nasilje u porodici
 • Izrečena zaštitna sudska mjera ili obavijest policijske uprave ili obavijest žrtve nasilja ili ustanove o osnovi sumnje o postojanju nasilja
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Stručno-savjetodavni rad psihologa
 • stručna opsrevacija
 • Praćenje izvršenja zaštitne mjere
 • Obavještavanje/sačinjavanje izvještaja/ suda o provođenju izrečenih zaštitinih mjera i davanje mišljenja o produženju , zamjeni ili prekidu mjere
 • saradnja sa policijskom upravom, Centrom za mentalno zdravlje i Zavodom za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
 • Upućivanje žrtve nasilja na usluge u drugim ustanovama
 • Smještaj u Sigurnu kuću
 • Vođenje evidencije o izrečenim zaštitinim mjerama
 • Sačinjavanje na polugodišnjem i godišnjem nivou tabelarnog prikaza broja nasilja u porodici
 • Sačinjavanje na polugodišnjem i godišnjem nivou tabelarnog prikaza izrečenih zaštitinih mjera

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rješenje Općinskog suda o izrečenim mjerama ili obavijest PU ili obavijest trećeg lica ili ustanove o nasilju u porodici
 • Službena zabilješka ako se radi o usmenom saznanju
 • Prijava prebivališta na Kantonu Sarajevo
 • Izvještaj Sudu
 • Po potrebi i druga dokumentacija

Zaštita porodice s djecom