Novčana naknada za lične potrebe (džeparac) za lica smještena u ustanovu socijalne zaštite

Ostvarivanjem prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštiite ostvaruje se i pravo na novčanu naknadu za lične potrebe (džeparac) u skladu sa Uredbom o dodjeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 29/14).

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); član 20.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 24.
 • Uredba o dodjeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 29/14).

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da su lica Rješenjem JU “Kantonalnog centra za socijalni rad” smještena u ustanovu socijalne zaštite i kojima Kantonalni centar za socijalni rad u potpunosti ili djelimično snosi troškove smještaja u ustanovu.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Rješenjem JU “Kantonalnog centra za socijalni rad” kojim se priznaje pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite za lica za koje JU “Kantonalni centar za socijalni rad” u potpunosti ili djelimično snosi troškove smještaja u ustanovu priznaje se pravo na novčanu naknadu za lične potrebe (džeparac) u iznosu od 30,00KM mjesečno.
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštite podnosi se Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštite, zdravstvenu zaštitu kao I pravo na novčanu naknadu za člične potrebe (džeparac).
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na stalnu novčanu pomoć i zdravstvenu zaštitu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Jedinstvena cijena davanja

 • 30 KM mjesečno

Period isplate

 • U toku smještaja u ustanovu socijalne zaštite

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 299.520,00 KM
 • 2015: 311.040,00 KM
 • 2016: 362.160,00 KM
 • 2017: 357.840,00 KM
 • 2018: 340.560,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 832 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 864 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 1.006 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 994 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 946 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ostvarivanjem prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštiite ostvaruje se i pravo na novčanu naknadu za lične potrebe (džeparac) u skladu sa Uredbom o dodjeli novčanog iznosa namijenjenog za lične potrebe lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 29/14).

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita