Novčana naknada za pomoć i njegu od strane druge osobe – 65+

Pomoć licima starijim od 65 godina kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega od strane druge osobe za zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba. Ovim postupkom se obezbjeđuju sredstva kojima finansiraju troškove angažovanja druge osobe.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 21. i 26. stav 1.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 27. – 29.
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluku svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH
 • Da ima prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu
 • Nalaz i mišljenje nadležne ljekarske komisije o potrebi pomoći i njege od strane druge osobe
 • Cenzus prihoda 264,00 KM po članu domaćinstva

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Potreba za pomoći i njegom od strane druge osobe se utvrđuje na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja nadležne ljekarske komisije
 • Provodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Jedinstvena cijena naknade

 • 99,00 KM

Period isplate

 • Godinu dana, odnosno do dana revizije

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 3.317.232,00 KM
 • 2015: 2.614.284,00 KM
 • 2016: 2.400.072,00 KM
 • 2017: 2.222.052,00 KM
 • 2018: 2.076.288,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 3.031 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 2.391 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 2.195 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 2.029 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 1.888 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta
 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva
 • Kućna lista
 • Dokazi o prihodima domaćinstva
 • Za djecu do 18. godina Izvod iz matične knjige rođenih
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Rok važenja dokumentacije: Provjera dokumentacije u cilju utvrđivanja uslova za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe se vrši jednom godišnje. Rješenje donijeto u prvom stepenu kojim je priznato pravo podliježe reviziji. Reviziju po službenoj dužnosti vrši Federalno ministarstvo. U postupku revizije nadležni drugostepeni organ može dati saglasnost na prvostepeno Rješenje ili ga izmijeniti, poništiti ili ga ukinuti.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita