Novčana pomoć nakon porođaja ženi – majci koja nije u radnom odnosu

Ženi-majci nakon porođaja, a koja nije u radnom odnosu, osigurava se novčana pomoć.

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Da žena majka ili njen bračni drug ima prebivalište najmanje 1 godinu u Kantonu Sarajevo ili boravište najmanje 1 godinu i utvrđen status raseljene osobe

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Prebivalište najmanje 1 godinu u Kantonu Sarajevo ili boravište najmanje 1 godinu i utvrđen status raseljene osobe,
 • Otvoreno porodiljsko odsustvo od strane ovlaštenog ljekara

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi općini, nadležnoj službi općine prebivališta.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na naknadu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 198,00 KM

Period isplate

 • Jednu godinu neprekidno od dana otvaranja porodiljskog odsustva

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 3.149.052,00 KM
  2015: 4.347.816,00 KM
  2016: 4.642.872,00 KM
  2017: 4.771.056,00 KM
  2018: 4.382.064,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1.851 korisnika/ca prosječno mjesečno
  2015: 1.863 korisnika/ca prosječno mjesečno
  2016: 1.910 korisnika/ca prosječno mjesečno
  2017: 1.965 korisnika/ca prosječno mjesečno
  2018: 1.840 korisnika/ca prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 • Kopija lične karte za porodilju,
 • Uvjerenje o kretanju,
 • Izvod iz MKR za dijete,
 • Uvjerenje o nezaposlenosti od nadležnog biroa.

Rok važenja dokumentacije

 • Jednu godinu

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom