O projektu

Socijalna prava i usluge moraju biti jednako dostupne svima. Svaki naš građanin mora biti u mogućnosti što lakše ostvariti svoja prava, bez ikakve potrebe za privilegovanim pristupom ili poznanstvom.

Pravedan sistem može biti samo onaj koji stoji iza svakog čovjeka i koji je svima jednako dostupan. S tim ciljem prokrenuli smo projekt „Mapa prava i usluga“ kako bismo građanima približili, pojasnili i učinili dostupnim sva njihova prava iz resora Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te kako bismo cijeli proces učinili transparentnim.

Građani Kantona Sarajevo će, zahvaljujući Mapi prava i usluga, znati tačno koja su to njihova prava u oblasti socijalne zaštite i kakve usluge mogu dobiti, kome se obratiti, kakvi preduslovi su potrebni, čime se to pravo propisuje, kako izgleda proces ostvarivanja prava, koliko novca mogu očekivati i kako se vrši isplata, koliko novca se na određeno pravo troši ukupno, koja dokumentacija im je potrebna i sl. Također, obrađen je veliki broj usluga naših ustanova socijalne zaštite, kao i usluga stručnog socijalnog rada.

Identificirali smo ukupno 115 različitih prava i usluga, koje smo klasificirali u sedam kategorija i to: Rad i zapošljavanje, Socijalna zaštita; Zaštita civilnih žrtava rata; Raseljena lica, povratak i repatrijacija; Zaštita porodice s djecom; Ustanove socijalne zaštite; Stručni socijalni rad. Ovaj spisak nije konačan, a Mapa prava i usluga je upravo jedan od alata kojim će se pomoći transformacija postojećih prava i usluga, kao i uvođenje novih usluga u naš sistem.

Nepostojanje adekvatnih povjerljivih statističkih podataka o alokaciji resursa države, kao i neplasiranje postojećih podataka u javnost stvara velike prepreke za ekonomski i socijalni razvoj naše zemlje. Želja nam je da ovaj alat i resurs služi, ne samo građanima, nego i kreatorima politika, medijima i nevladinim organizacijama kako bismo zajedno unaprijedili naše usluge, pojednostavili procedure, pomogli bolje razumijevanje procesa, unaprijedili i povećali efikasnosti postojećih socijalnih programa te razvoj novih usluga.

Dobar sistem socijalne zaštite je sistem kojem građani vjeruju, sistem u kojem znaju koja prava imaju i sistem u kojem su sigurni da će u slučaju ispunjenja uslova svoje pravo i ostvariti. U ovom momentu daleko smo od cilja da socijalnim pravima i uslugama garantujemo svima u potrebi jednakost i solidarnost do zadovoljavajućeg nivoa. Naši građani su toga svjesni i ne traže nemoguće, samo fer i transparentnu raspodjelu postojećih resursa. Građani žele državu koja će stati iza njih koliko može i sigurnost da će država, u svom ograničenom kapacitetu, sigurno isporučiti sve ono na što se obaveže.

Samo transparentnim, fer i pravednim socijalnim pravima i uslugama možemo izgraditi državu kakvu priželjkujemo, državu kojoj građani vjeruju, državu za sve nas.

Malik Garibija
Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo