Odluka organa starateljstva o sadržajima roditeljskog staranja

U slučaju da bračni partneri u postupku posredovanja prije razvoda braka ne postignu dogovor o sadržajima roditeljskog staranja o djetetu/djeci, postupa se po službenoj dužnosti po članu 50.st.2 Porodičnog zakona FBiH i donosi odluka o sadržajima roditeljskog staranja o djetetu/djeci.
Odluka organa starateljstva se odnosi na to sa kim će živjeti dijete, održavanje kontakata sa roditeljem sa kojim neće živjeti i o određivanje izdržavanja roditelju sa kojim dijete neće živjeti.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 50
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Zaključen brak u kojem je rođeno dijete/djeca
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo
 • Nije postignut dogovor o sadržajima roditeljskog staranja u postupku posredovanja

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretenje postupka po službenoj dužnosti
 • Rok za donošenje odluke do dva mjeseca
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Upućivanje u savjetovalište ili druge nadležne ustanove
 • Zaključak Stručnog tima
 • Donošenje Rješenja

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 23
 • 2015: 18
 • 2016: 39
 • 2017: 21
 • 2018: 19

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Službena zabilješka radi pokretanja postupka po službenoj dužnosti
 • Zapisnik o posredovanju
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih
 • Izvod iz Matične knjige rođenih za djecu
 • Izvod iz Matične knjige rođenih za odrasle
 • Dokaz o materijalnim i stambenim uslovima
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjava bračnih partnera
 • Izjava djeteta u skladu sa uzrastom i zrelosti
 • Ostala dokumentacija po potrebi (medicinska dokumentacija, preporuke drugih ustanova)

Zaštita porodice s djecom