Određivanje ličnog imena djetetu

Organ starateljstva određuje lično ime djetetu, kada to ne učine roditelji u roku 30 dana od rođenja djeteta i u slučaju kada roditelji ne postignu sporazum o ličnom imenu djeteta.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14), član 133,
 • Zakon o matičnim knjigama Federacije BiH (Službene novine FBiH 37/12), član 16,
 • Zakon o ličnom imenu Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH br. 7/12), član 6,
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete
 • Roditelji
 • Nije upisano lično ime u izvodu iz matične knjige rođenih
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti
 • Po zahtjevu matičnog ureda kada roditelji se ne sporazumiju o ličnom imenu djeteta
 • Izjave roditelja i po potrebi djeteta u skladu sa uzrastom djeteta
 • Zaključak Stručnog tima
 • Rješenje

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2015: 55
 • 2016: 43
 • 2017: 39
 • 2018: 30

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijava prebivališta
 • Obavijest matičnog ureda o neupisanom ličnom imenu djeteta
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom