Održivi povratak

Raseljenim licima i povratnicima pruža se pomoć u korištenju kredita ili donacija za otpočinjanje poslova u svrhu stvaranja prihoda za sebe i svoju porodicu.

Oblast: Raseljena lica, povratak i repatrijacija

Nosilac aktivnosti

 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH (Službeni Glasnik BiH, br. 23/99), član 17. i član 18.
 • Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji BiH i izbjeglicama iz BiH (Službene novine Federacije BiH, br. 15/05), član 11.
 • Zakon o raseljenim osobama–prognanicima i izbjeglicama–povratnicima u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 27/05 – Prečišćeni tekst), član 8., član 9., član 10., član 11., član 12., član 15.
 • Uredba o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 3/14), cjelokupna Uredba
 • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu ostvarivanja pomoći za održivi povratak (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 30/17), cjelokupna Uredba

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Lica koja su se dobrovoljno vratila i prijavila prebivalište u mjesto prijeratnog prebivališta u RS, FBiH i Brčko Distrikt BiH i koja su imala boravište u Kantonu Sarajevo po osnovu statusa raseljenog lica
 • Lica koja su se dobrovoljno vratila i prijavila prebivalište u mjesto prijeratnog prebivališta u RS, FBiH i Brčko Distrikt BiH i koja su imala prebivalište u Kantonu Sarajevo kojem je prethodio status raseljenog lica

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Povratnici ovom Ministarstvu podnose lični zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje navedenog prava i usluga

Raspon naknade

 • Iznos vrijednosti donacije zavisi od vrste dodijeljene pomoći (motokultivator, štala, plastenik, krupna i sitna stoka, razni alati za zanatsko-uslužnu djelatnost, sadni materijal i sl.)

Period isplate

 • U skladu sa rokovima definisanim u eventualno potpisanim ugovorima

Interval isplate: Jednokratno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 77.500,00 KM
 • 2015: 10.455,00 KM
 • 2016: 40.000,00 KM
 • 2017: 100.000,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 5 projekata
 • 2015: 1 projekat
 • 2016: 3 projekta
 • 2017: 2 projekata

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • kućna lista
 • LK izdata u općini povratka, na uvid, za sve punoljetne članove domačinstva sa kućne liste
 • rodni listovi na uvid za sve maloljetne članove domaćinstva sa kućne liste
 • dokaz o primanjima svih članova sa kućne liste kako bi se utvrdilo da nemogu samostalno podmiriti potrebe za koje se traži pomoć

Rok važenja dokumentacije

 • 6 mjeseci, ne računajući dokumentaciju trajnog karaktera

Dodatne napomene

 • Pomoć u korištenju kredita ili donacija za otpočinjanje poslova u svrhu stvaranja prihoda za sebe i svoju porodicu (održivi povratak), pored obaveza ovog ministarstva, imaju i općine povratka, te nadležna ministarstva ne entitetskim i državnom nivou.

Prilog:

Pregled realizovanih projekata u i van Kantona Sarajevo u periodu 2014.-2018.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Raseljena lica, povratak i repatrijacija