Oduzimanje roditeljskog prava da žive sa djetetom

Organ starateljstva pred nadležnim sudom prijedlogom pokreće vanparnični postupak da se jednom ili oba roditelja oduzme pravo da živi sa djetetom onda kada su prava i interesi djeteta ugroženi u tolikoj mjeri da je neophodno izuzeti dijete iz porodice. Npr. dijete se svakodnevno iskorištava u svrhu prosjačenja, izloženo je raznim porocima isl.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 153 i član 350

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Ugrožen interes djeteta
 • u većoj mjeri zanemareno podizanje, odgoj i obrazovanje djeteta
 • Dijete je izloženo nasilju, zlostavljanju, spolnim zloupotrebama
 • Roditelji koji su zapostavili roditeljske obaveze i dužnosti prema djetetu
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete
 • Neposredna saznanja i obavještenja o povredi prava djeteta

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti, nakon neposrednog saznanja ili obavještenja
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjave roditelja i po potrebi djeteta u skladu sa uzrastom djeteta
 • Stručna procjena najboljeg oblika zaštite djeteta (plan pokretanja mjere za roditelja koji zanemaruje roditeljske obaveze i dužnosti prema djetetu)
 • Upućivanje roditelja u odgovarajuće savjetovalište ili ustanove
 • Saradnja sa policijskim upravama, tužilaštvom, sudom, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama
 • Zaključak Stručnog tima
 • Podnošenje prijedloga sudu za oduzimanje roditeljima prava da živi sa djetetom

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 7
 • 2015: 1
 • 2016: 0
 • 2017: 0
 • 2018: 3

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijava prebivališta
 • Službena dokumentacija posrednog ili neposrednog uvida o zanemarivanju djeteta
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Medicinska dokumentacija
 • Ostala dokumentacija po potrebi
 • Zaključak Stručnog tima
 • Prijedlog

 

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom