Ograničena finansijska pomoć

Ostvaruju lica pod međunarodnopravnom zaštitom, koja imaju status supsidijarne zaštite

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o azilu (Službeni glasnik BiH br. 11/16 I 16/16)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu pomoć osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u BiH (Službeni glasnik BiH br. 43/17).

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da osoba ima priznat izbjeglički status pravosnažnom Odlukom Ministarstva sigurnosti BiH a u skladu sa Zakonom o azilu ili
 • Da osoba ima priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom Odlukom Ministarstva sigurnosti BiHda podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH,
 • Da se odrasli članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba
 • Potvrda o prijavi prebivališta/boravišta
 • Da lice nije smješteno u izbjegličko-prihvatni centar “Salakovac” u Mostaru koji je u nadležnosti MLJPI-a.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi lično, na zahtjev zakonskog zastupnika odnosno imenovanog staratelja Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište/boravište.
 • Pravo se ostvaruje na osnovu socioanamnestičke obrade podnosioca zahtjeva
 • Provodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario Ministarstvu za ljudska prava I izbjeglice BiH kao drugostepenom organu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge

 • 15% od osnovice za izdržavanje jednog člana domaćinstva a koja se za svakog sljedećeg člana domaćinstva uvećava za 1,5% od iste osnovice. Iznos ograničene finansijske pomoći ne može preći iznos od 20% od osnovice.
 • Za utvrđivanje visine ograničene finansijske pomoći je prosječna godišna neto plaća u BiH a prema posljednjem objavljenom podatku Agencije za statistiku BiH.

Period isplate

 • Od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, do kraja mjeseca u kojem postoje uslovi za ostvarivanje prava.
 • Korisniku prestaje pravo po prestanku izbjegličkog statusa odnosno statusa supsidijarne zaštite po prijemu pravosnažnog Rješenja o prestanku statusa od Ministarstva sigurnosti BiH ili prestankom uslova za ostvarivanjem navedenog prava.

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 1.192,23 KM
 • 2015: 1.410,50 KM
 • 2016: 1.094,00 KM
 • 2017: 1.496,90 KM
 • 2018: 1.033,53 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 8 korisnika
 • 2015: 10 korisnika
 • 2016: 8 korisnika
 • 2017: 11 korisnika
 • 2018: 7 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje ograničene finansijske pomoći
 • Da osoba ima priznat izbjeglički status pravosnažnom Odlukom Ministarstva sigurnosti BiH a u skladu sa Zakonom o azilu ili da osoba ima priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom Odlukom Ministarstva sigurnosti BiH da podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH,
 • Da se odrasli članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba
 • Potvrda o prijavi prebivališta/boravišta
 • Ovjeren identifikacioni document –važeći izbjeglički karton ili važeći karton o supsidijarnoj zaštiti
 • Kućna lista o broju članova domaćinstva ili potvrda mjesne zajednice

Rok važenja dokumentacije: Provjera dokumentacije se vrši jednom godišnje, osim dokaza o statusu nezaposlenosti koja se vrši u skladu sa redovnim javljanjem korisnika u Službu za zapošljavanje.

Dodatne napomene: Sredstva za finansiranje ograničene finansijske pomoći osiguravaju se u budžetu Ministarstvu za ljudska prava I izbjeglice BiH koji ista isplaćuje
Osobe kojima je priznat izbjeglički status pravosnažnom Odlukom Ministarstva sigurnosti BiH a u skladu sa Zakonom o azilu
Osobe kojima je priznat status supsidijarne zaštite pravosnažnom Odlukom Ministarstva sigurnosti BiH

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita