Ortopedski dodatak – lica sa invaliditetom

Pravo na ortopedski dodatak imaju lica sa invaliditetom kojima je, prema nalazu i mišljenju ljekarske komisije utvrđena potreba za ovakvim posebnim vidom materijalne zaštite.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18);
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Da je lice od strane Institiuta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja cijenjeno sa 90% i 100% oštećenja organizma
 • Da je nalazom i mišljenjem od strane ljekarske komisije utvrđena potreba za ortopedskim dodatkom
 • Da nije korisnik novčane naknade za tjelesno oštećenje Zavoda PIO/MIO
 • Da nije korisnik prava na ortopedski dodatak po propisima civilnih žrtava rata i propisima boračko invalidske zaštite.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak nakon dobijenog nalaza o procjeni oštećenja organizma nadležnog Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja podnosi se nadležnoj Službi socijalne zaštite u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište ili boravište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na ortopedski dodatak, kao i pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge

 • Mjesečni iznos ortopedskog dodatka iznosi 7% od osnovice što iznosi 19,21 KM.

Period isplate

 • Trajno, ukoliko nema kontrolni pregled

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 3.428 korisnika
 • 2015: 3.428 korisnika
 • 2016: 3.421 korisnika
 • 2017: 4.132 korisnika
 • 2018: 3.421 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev na propisanom obrascu
 • Lična karta na uvid
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta
 • Uvjerenje o Državljanstvu
 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje putem PIO/MIO izuzev ukoliko se radi o malodobnoj djeci.
 • Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava po osnovu statusa civilnih žrtava rata
 • Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava po osnovu boračko invalidske zaštite izuzev ukoliko se radi o malodobnoj djeci.
 • Nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja sa klauzulom pravomoćnosti
 • Tekući račun

Rok važenja dokumentacije: Trajno, ukoliko nema kontrolni pregled

Dodatne napomene:

 • U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) osnovica za određivanje mjesečnih novčanih primanja prema ovom zakonu jeste 274,40 KM.
 • Rješenje donijeto u prvom stepenu kojim je priznato pravo podliježe reviziji. Reviziju po službenoj dužnosti vrši Federalno ministarstvo. U postupku revizije nadležni drugostepeni organ može dati saglasnost na prvostepeno Rješenje ili ga izmijeniti, poništiti ili ga ukinuti. Sredstva za isplatu ortopedskog dodatka obezbjeđuju se iz budžeta Federacije BiH.


Socijalna zaštita