Osposobljavanje za život i rad – novčana naknada za vrijeme čekanja na zaposlenje

Obezbjeđivanje novčanih sredstava osobama ometenim u psihičkom i fizičkom razvoju, koje su osposobljene za rad, a koje čekaju na zaposlenje, pod uvjetom da se redovno javljaju Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zašrite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 29. i 30
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 35. – 44.
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluku svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
 • Pravilnik o utvrđivanju preostale sposobnosti i razvrstavanju djece i omladine ometene u psihofizičkom razvoju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 26/08, 4//18)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH,
 • Da ima prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu,
 • Nalaz ljekarske komisije,
 • Da postoji vjerovatnoća da se osposobljavanje djeteta može postići u roku do 4 godine

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Dijete se upućuje na ljekarsku komisiju, koja donosi Nalaz i mišljenje, te se u skladu sa istim donosi rješenje u upravnom postupku.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvareno ovo pravo, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Jedinstvena visina davanja odnosno cijena usluge

 • 132,00 KM

Period isplate

 • U kontinuitetu, dok su ispunjeni uslovi.

Interval isplate

 • Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 695.160,00 KM
 • 2015: 704.556,00 KM
 • 2016: 710.160,00 KM
 • 2017: 737.832,00 KM
 • 2018: 713.724,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 480 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 487 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 492 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 514 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 495 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta
 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Nalaz ljekarske komisije

Rok važenja dokumentacije: Do dana revizije

Dodatne napomene:

 • Osnovno školovanje – djeca ometena u fizičkom ili psihičkom razvoju i djeca kod kojih postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću do navršenih 15 godina života kroz osnovno školovanje u redovnim školama ili školama specijalnog tipa koje mogu imati internatski smještaj, a izuzetno do 18 godina
 • Srednje školovanje – djeca sa navršenih 15 – 18 godina života do 26 godina, a najkasnije do 29 godina.
 • Korisnik je u skladu sa Zakonskim propisima Službe za zapošljavanje u obavezi redovno se javljati na evidenciju nezaposlenih osoba (period od 40 do 60 dana) te dostavljati uvjerenje nadležnoj Službi socijalne zaštite u svrhu provjere statusa nezaposlenog lica

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita