Ostvarivanje prava na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti

Nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci ima pravo na novčanu naknadu, u skladu sa uslovima navedenim u nastavku.

Oblast: Zapošljavanje

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.
 • Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.
 • Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa.
 • Visinu novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.
 • Novčana naknada  isplaćuje se nezaposlenoj osobi:
 • a) 3 mjeseca ako je provela na radu od 8 mjeseci do 5 godina;
 • b) 6 mjeseci ako je provela na radu od 5 do 10 godina;
 • c) 9 mjeseci ako je provela na radu od 10 do 15 godina;
 • d) 12 mjeseci ako je provela na radu od 15 do 25 godina;
 • e) 15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina;
 • f) 18 mjeseci ako je provela na radu od 30 do 35 godina i
 • g) 24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina.
 • Nezaposlenoj osobi koja je u cijelosti iskoristila novčanu naknadu, kod ponovnog sticanja ovog prava u vrijeme provedeno na radu, uračunava se samo vrijeme provedeno na radu poslije isteka posljednjeg utvrđenog prava na ovu naknadu.
 • Nezaposlenoj osobi kojoj je pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zaposlenjem prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu, a koja je ponovo ostala nezaposlena, nastavlja se isplaćivanje novčane naknade za preostalo vrijeme, ako je to za nju povoljnije.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi u  Službi za zapošljavanje /Birou, prema mjestu prebivališta nezaposlene osobe
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na novčanu naknadu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje drugostepenom  organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Visinu novčane naknade čini 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku

Period isplate

 • Od 3 do 24 mjeseci

Interval isplate

 • Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 11.033.221,28 KM
 • 2015: 11.480.301,81 KM
 • 2016: 10.656.822,64 KM
 • 2017: 11.946.979,35 KM
 • 2018: 11.019.410,22 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 7.380
 • 2015: 7.481
 • 2016: 8.182
 • 2017: 8.890
 • 2018: 8.823

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zapisnik o prijemu usmenog zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu
 • Rješenje o prestanku radnog odnosa/ original ili ovjerena kopija
 • Obrazac JS 3100
 • Izvod o dužini radnog staža,
 • Uvjerenje iz matične evidencije osiguranika
 • Dokaz o uplati doprinosa/finansijska kartica

Rok važenja dokumentacije: Pet godina

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zapošljavanje