Poludnevni preventivni boravak/tretman sa djecom u cilju pružanja dodatne brige i zaštite djeci

Poludnevni preventivni boravak/tretman realizuje se na osnovu dobrovoljnog dolaska djece, po zahtjevu roditelja, prema preporuci škole i preporuci Kantonalnog centra za socijalni rad. Rad sa djecom na poludnevnom boravku realizuje se svaki dan u vremenskom periodu od 08:00 sati do 20:00 sati, uključujući dane vikenda i dane praznika. Na tretman poludnevnog boravaka dolaze djeca iz socijalno ugroženih i disfunkcionalnih porodica koje imaju veoma teške uslove života.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 97, stav 5.
 • Pravilnik o prijemu, tretmanu I otpustu maloljetnika KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” broj.  35-01-02-676-01/17 od 26.12.2017. godine, Obavljanje djelatnosti Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe od člana 25. do člana 31.
 • Pravilnik o kućnom redu KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo” broj 35-01-02-674-01/17 od 26.12.2017.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je dijete starosne dobi do 18. godina života
 • Da je djetetu usljed hitnih i akutnih situacija potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Roditelj podnosi Zahtjev za uključivanje djeteta na poludnevni prventivni  boravak/tretman
 • Služba socijalne zaštite i škola koju dijete pohađa može uputiti na poludnevni preventivni boravak/ tretman uz konsultacije I dogovore sa roditeljima/starateljima
 • Dijete može doći samostalno bez podnošenja pisanih podnesaka, a sve u najboljem interesu djeteta

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se resursi ustanove

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 178 korisnik
 • 2015: 136 korisnika
 • 2016: 125 korisnika
 • 2017: 88 korisnik
 • 2018: 84 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Za ostvarivanje usluge na poludnevnom preventivnom boravku/tretmanu nije uslov da dijete posjeduje dokumente, a u cilju pružanja pomoći i podrške dijetetu.

Rok važenja dokumentacije

 • Trajno

Dodatne napomene

 • Većina  djece izložena su svim negativnim faktorima ulice, a samim tim i riziku od eksploatacije, trgovine ljudima i nasilja. Osnova rada je preventivni rad sa djecom, kako djeca ne bi boravila na ulici zbog raznih problema sa kojma se suočavaju. Kroz poludnevni boravak sa djecom se realizuju individualne i grupne aktivnosti, usmjerene na individualne razgovore, savladavanje nastavnog gradiva i druge aktivnosti od interesa djece. Pored navedenog Odgojni centar Kantona Sarajevo pruža usluge djeci tri obroka dnevno, kupanje i pranje garderobe, te ukoliko dijete ne posjeduje garderobu pruža mu se mogućnost davanja druge garderobe i sredstava lične higijene koja se obezbjeđuje od strane Ustanove i donacija građana i škola. Djeca koja redovno dolaze na tretman i koja koriste usluge poludnevnog boravka imaju svoje ormariće u koje odlažu lične stvari. Ukoliko se ukaže potreba za pedikulozom glave i devaširanjem garderobe, te vršenje eliminacije gnjida i živućih ušiju poduzimaju se hitne mjere djelovanja od strane stručnih zaposlenika. Rad sa djecom odvija se na osnovu Plana i programa  i na osnovu dnevnog plana rada. Prema uzajamno interesnom djelovanju  kontinuirano se ostvaruje saradnja sa roditeljima. Boravak djece od 0 do 5 godina je u pratnji roditelja, dok se rad sa starijom dobnom uzrasti realizuje kroz grupne i individualne aktivnosti.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita