Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majku-dojilju

Pravo ostvaruju majke dojilje ukoliko ispunjavaju uslove za pravo na dječiji dodatak.

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 161.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Ostvareno pravo na dodatak na djecu

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi u roku od 60 dana od dana poroda

Visina davanja

 • Pravo se ostvaruje u vidu mjesečnog naturalnog davanja u prehrambenim proizvodima. Vrijednost davanja ne može biti manja od 8% prosječne plaće u Kantonu Sarajevo (660 KM). Ostvaruje se putem Zavoda za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.
 • Trenutno iznosi 52,8 KM.

Period isplate

 • Mjesečno, 6 mjeseci

Interval isplate: Mjesečno, 6 mjeseci

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 242.016,00 KM
 • 2015: 209.748,00 KM
 • 2016: 209.748,00 KM
 • 2017: 189.876,00 KM
 • 2018: 160.092,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 435 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 348 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 351 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 308 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 277 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rješenje o priznavanju prava na dodatak na djecu
 • Zahtjev

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita