Porodična invalidnina CŽR

Članovi porodice civilnih žrtava rata imaju pravo na porodičnu invalidninu.

Oblast: Zaštita civilnih žrtava rata

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); od člana 54. do člana 59.
  Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); od člana 120. do člana 130.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Pravo na porodičnu invalidninu imaju članovi uže porodicecivilne žrtve rata, i to:
 • Udovica – kad navrši 55 godina života iii udovac – kad navrši 65 godina zivota, a i prije navršenih 55 godina, odnosno 65 godina života, ako su nesposobni za privređivanje,
 • Djeca, usvojenici i pastorčad – do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 27. godine života, a ako su nesposobna za privređivanje, dok ta nesposobnost traje pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršene 15. godine života, odnosno za vrijeme redovnog školovanja; prije navršene 27. godine života.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu, podnosi se Općini, nadležnoj općinskoj službi općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Oštećenje organizma civilne žrtve rata utvrđuje se na osnovu nalaza i mišljenja nadležne ljekarske komisije određene propisom ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo podnijeti žalbu na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na porodičnu invalidninu Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, kao i pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Raspon naknade

 • 1 član porodice – 255,83 KM
 • 2 člana porodice – 327,22 KM
 • 3 člana porodice – 356,97 KM
 • 4 člana porodice i više – 386,72 KM

Period isplate

 • Do dana revizije.

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 5.710.416,00 KM
 • 2015: 5.537.040,00 KM
 • 2016: 5.296.008,00 KM
 • 2017: 5.046.720,00 KM
 • 2018: 4.847.184,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1.866 prosječno mjesečno
 • 2015: 1.813 prosječno mjesečno
 • 2016: 1.756 prosječno mjesečno
 • 2017: 1.667 prosječno mjesečno
 • 2018: 1.599 prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • lična karta
 • prijava prebivališta
 • dokaz o smrti
 • dokaz o porodičnoj vezi sa civilnom žrtvom rata
 • mjesečni prihodi
 • dokaz o školovanju
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Rok važenja dokumentacije

 • U zavisnosti od nalaza

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita civilnih žrtava rata