Posebno starateljstvo za punoljetna lica

Organ starateljstva imenuje posebnog staratelja punoljetnom licu koje zbog svoje bolesti, starosti i drugog opravdanog razloga ne može učiniti određenu ili određene radnje- npr. preuzimanje penzije i uplata iste u svrhu troškova smještaja u ustanovu socijalne zaštite.

Postoje i drugi zakonom predviđeni slučajevi kada je potrebno imenovati posebnog staratelja određenom licu shodno odredbama Porodičnog zakona FBIH i Zakona o upravnom postupku FBIH.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14), član 197 i 200
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad staratelja i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva (Službene novine Federacije BiH 9/18)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Punoljetno lice koje je odsutno, nepoznatog boravišta a nema zastupnika
 • Punoljetnom licu koje je nepoznati vlasnik imovine (po zahtjevu Suda – dosjelost)
 • Punoljetno lice koje je bolesno, staro ili iz drugih opravdanih razloga ne može se starati o sebi
 • Drugi slučajevi radi zaštite prava i interesa određene osobe shodno članu 197.st.1 Porodičnog zakona FBiH
 • Podobni poseban staratelj
 • Prebivalište punoljetnog lica na području Kantona Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po zahtjevu stranke, po zahtjevu Sudu, po službenoj dužnosti, po zahtjevu drugih ustanova
 • Utvrđivanje osnovanosti zahtjeva
 • Stručna opservacija
 • Izjava staratelja i štićenika
 • Socijalna anamneza
 • Zaključak stručnog tima – izbor posebnog staratelja
 • Rješenje o posebnom starateljstvu

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava (maloljetni i punoljetni)

 • 2014: 365
 • 2015: 463
 • 2016: 347
 • 2017: 354
 • 2018: 332

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Za punoljetno lice
  Obavijest, zahtjev
  Izvod iz matične knjige vjenčanih
  Prijava prebivališta
  Uvjerenje o državljanstvu
  Socijalna anamneza
  Izjava bliskih srodnika i štićenika
  Dokumentacija za utvrđivanje osnovanosti postupka posebnog starateljstva
 • Za posebnog staratelja
  Izvod iz matične knjige rođenih
  Izvod iz Matične knjige vjenčanih (za osobe u braku)
  Sudska odluka za osobe koje su u vanbračnoj zajednici
  Uvjerenje o državljanstvu
  Ljekarsko uvjerenje ili Izvod iz medicinske dokumentacije
  Uvjerenje da nije oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost
  Uvjerenje da nije oduzeto odnosno ogranično roditeljsko staranje
  Dokaz da štićenik nije sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju sa starateljem
  Socijalna anamneza

Dodatne napomene: Posebno starateljstvo je predviđeno samo za pojedine poslove ili za određenu vrstu posla u interesu štićenika.
* Broj korisnika se računa za maloljetne i punoljetne zajedno.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom