Praćenje izdržavanja

Organ starateljstva je dužan na osnovu sudske presude o razvodu braka kojim je određeno i izdržavanje roditelja koji ne živi sa djetetom pratiti da li taj roditelj redovno izvršava svoju obavezu izdržavanja.

Ukoliko se izdržavanje ne izvršava redovno, organ starateljstva upućuje upozorenje tom roditelju, pomaže drugom roditelju da pokrene postupak izvršenja sudske presude u dijelu izdržavanja te po potrebi poduzima i druge radnje.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 242 i 239
 • Uputstvo o vođenju evidencije sudskih odluka i sporazuma o izdržavanju djece i roditelja (Službene novine Federacije BiH 17/06)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Pravomoćna i izvršna sudska odluka
 • Sporazum roditelja o izdržavanju djece/pred notarom ili organom starateljstva/- izvršna isprava

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti se vodi postupak
 • Izjave roditelja
 • Dokaz o uplati izdržavanja za dijete
 • Upućivanje roditelja na pokretanje postupka izvršenja, ukoliko drugi roditelj ne postupa po pravomoćnoj sudskoj odluci
 • Poduzimanje aktivnosti organa starateljstva radi pokretanja postupka izvršenja sudske odluke za djecu čiji roditelji bez opravdanih razloga ne koristi pravo

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Pravomoćna i izvršna sudska odluka
 • Sporazum o izdržavanju zaključen pred notarom ili organom starateljstava
 • Karton evidencije
 • Prijava prebivališta za dijete

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom