Prevencija kroz promociju (Medijsko komuniciranje i publikovanje)

Navedene usluge se pružaju shodno potrebi educiranja građana i profesionalaca iz oblasti opće socijalne i dječije zaštite. Usluge publikovanja podrazumjevaju, publikovanje tematskih priručnika, brošura, informativno edukativnih materijala, istraživanja kao i drugih rezultata rada u cilju educiranja građana i profesionalaca iz oblasti opće socijalne i dječije zaštite i promocije porodice i zdravih stilova življenja.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon FBiH („Službene novine FBiH“ br. 35/05, 41/05 i 31/14); član 45.
 • Popis izabranih fizičkih i pravnih lica ovlaštenih za posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka, izdat od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Pravilnik o radu KJU “Porodično savjetovalište”

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se resursi Ustanove

Ukupan godišnji broj aktivnosti

 • 2014: 88 medijskih nastupa i 1 brošura
 • 2015: 119 medijskih nastupa i 2 brošure
 • 2016: 83 medijska nastupa i 1 priručnik
 • 2017: 86 medijskih nastupa i 1 rezultati istraživanja
 • 2018: 89 medijskih nastupa i 6 tematskih letaka

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge:

 • Izvod iz matične knjige vjenčanih
 • Izvod iz matične knjige rođenih za zajedničku malodobnu djecu

Rok važenja dokumentacije: Trajno

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita