Prevencija ovisnosti, usmjeravanje i savjetovanje djece i omladine

Edukacija za učenike, nastavnike i roditelje na temu prevencije ovisnosti. Prevencija ovisnosti kroz jačanje ličnih kapaciteta koristeći koncept vršnjačke edukacije. Educirani vršnjački edukatori, uz monitoring i superviziju Stručnog tima Kampusa, realizuju radionice za svoje vršnjake na temu koje su relevantne za prevenciju ovisnosti i promociju zdravih životnih stilova. Radionice u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo realizuju se s ciljem izgradnje životnih vještina, razvijanja kritičkog razmišljanja, odupiranja negativnom pritisku vršnjaka i donošenje odluka u rizičnim situacijama.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, i 28/18); član 98.
 • Odluke o osnivanju JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“ i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“
 • Statut JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“
 • Šifra djelatnosti J.U. Kampus određena je prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 47/10). 88.99. Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d.n.“
 • Protokol o saradnji između Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Javna ustanova „Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo u skladu sa određenim kriterijima obaviještavaju srednje i osnovne škole na području Kantona Sarajevo o sprovedbi školskih programa prevencije ovisnosti
 • U skladu sa datim kriterijima, škole se prijavljuju za realizaciju programa prevencije

Način ostvarivanja usluge

 • U skladu sa Protokolom o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Kampusa
 • Ugovor o međusobnoj saradnji sa osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo
 • Tim za provedbu školskih programa prevencije koristi model “Vršnjačke edukacije“ odnosno radionice s ciljem primarne prevencije ovisnosti među djecom, adolescentima, roditeljima i drugim zainteresovanim ciljnim grupama
 • Izrada edukativnih materijala-(brošura, letaka) koji imaju za cilj univerzalnu prevenciju ovisnosti

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se samo ljudski resursi Kampusa, a u skladu sa tehničkim mogućnostima.

Ukupan godišnji broj korisnika usluge 

 • 2014:  cca 715 učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je bilo prisutno i li učestvovalo na edukativnim radionicama
 • 2015:  cca 1450 učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je bilo prisutno i li učestvovalo na edukativnim radionicama
 • 2016:  cca 875 učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je bilo prisutno i li učestvovalo na edukativnim radionicama
 • 2017:  cca 2448 učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je bilo prisutno i li učestvovalo na edukativnim radionicama
 • 2018:  cca 1310 učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je bilo prisutno i li učestvovalo na edukativnim radionicama

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita