Smještaj u ustanovu, njega, rehabilitacija i socijalna zaštita – Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo

Kampus u svom radu obezbjeđuje psiho-socijalnu zaštitu ovisnih osoba kroz davanje usluga prijema i smještaja, odnosno motivira osobe koje su aplicirale za boravak u tretmanu u Kampusu, otvara dosije i evidentira budućeg korisnika usluga kroz službenu dokumentaciju, prikuplja potrebnu dokumentaciju za prijem korisnika usluga pruža usluge prehrane prilagođene korisniku i usluge higijene ličnog i posteljnog rublja. Usluge pružanja medicinskih intervencija i redovnih medikamentoznih terapija korisnicima usluga propisane od strane nadležnog ljekara.
Usluga uključuje vođenje zdravstvenih kartona, medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza prilikom ulaska korisnika usluga u tretman, kao i testiranje korisnika usluga na psihoaktivne supstance i vođenje registra o rezultatima testova.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, i 28/18); član 98.
 • Odluke o osnivanju JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“ i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“
 • Statut JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“
 • Šifra djelatnosti J.U. Kampus određena je prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 47/10). 88.99. Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d.n.“
 • Postupkom priznavanja prava na smještaj, JU“ Centra za socijalni rad“ Kantona Sarajevo donosi Rješenje o smještaju u JU „Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je osoba ovisna o psihoaktivnim supstancama, odnosno da član porodice ima problem ovisnosti
 • Osobe koje imaju problem ovisnosti i koje primaju usluge JU „Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo, moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, odnosno moraju imati prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo

Način ostvarivanja usluge

 • Osoba koja ima problem ovisnosti obraća se JU „Terapijskoj zajednici- Kampus Kantona Sarajevo. Nakon urađenog inicijalnog i motivacionog razgovora, procjene stanja budućeg korisnika, osoba se upućuje nadležnoj službi socijalne zaštite da podnese zahtjev za smještaj.
 • Zahtjev sa svom pratećom dokumentacijom se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj je lice ima prebivalište.
 • Služba socijalne zaštite općine u kojoj je lice ima prebivalište, donosi rješenje o smještaju.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 800,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge 

 • 2014: 20 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 15 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 14 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 16 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 18 korisnika prosječno mjesečno

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita